(Ang babasahing ito ay sadyang ginawa upang gamitin sa mga pagkakataong walang pari.)

Pinuno: O Panginoong Hesukristo, Anak ng Dios, sa pamamagitan ng mga panalangin ng Iyong walang bahid dungis na Ina at sa lahat ng mga Banal maawa ka sa amin.

Koro: Amen. Luwalhati sa iyo, O Dios. Luwalhati sa iyo.

Lahat: O Makalangit na Hari at Taga-aliw ang Espiritu ng katotohanan ikaw ay naroon sa lahat ng dako at nagpupuno sa lahat ng bagay, pinagmulan ng mabubuting bagay at nagbibigay-buhay, pumarito ka at tumirang kasama namin, linisin mo kami sa lahat ng dungis at iligtas mo po ang aming mga kaluluwa, O ikaw na likas na mabuti.

Koro: Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin. (3x)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Santisima Trinidad maawa ka sa amin, O Panginoon, linisin mo kami sa aming mga kasalanan, O Panginoon patawarin mo kami sa aming mga kalabisan, O Banal na Panginoon bisitahin mo po at pagalingin an gaming mga kahinaan, alang-alang sa iyong pangalan.

Panginoon maawa ka (3x)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin sumasalangit ka, Sambahin ang pangalan mo mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw; at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya mo kami sa lahat ng masama.

Pinuno: O Panginoong Hesukristo, Anak ng Dios, maawa ka sa amin.

Koro: Amen.

Panginoon maawa ka (12x)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Pinuno: Halika, yumuko tayo at sambahin natin ang ating Hari at Diyos.
Halika, yumuko tayo at sambahin natin si Kristo na ating Hari at Diyos.
Halika, yumuko tayo at sambahin natin ang tunay na Kristo ang ating Hari at Diyos.

Ang Unang Antipona: Salmo 102

Lahat: Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! Purihin mo ang Panginoon Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! at lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob. Hindi siya makikipagkaalit na palagi; ni kaniya mang tataglayin ang kaniyang galit magpakailan man. Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! Purihin mo ang Panginoon!

Ang Ikawalang Antipona: Salmo 145

Lahat: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Purihin ninyo ang Panginoon, Purihin ninyo ang Panginoon, O kaluluwa ko. Samantalang ako’y nabubuhay ay pupurihin ko ang Panginoon, ako’y aawit nang mga papuri sa aking Dios, samantalang ako’y may buhay. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Ang hininga niya ay pumapanaw siya’y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Maghahari ang Panginoon magpakailanman. Ang iyong Dios, O Sion, sa lahat ng sali’t-saling lahi. Purihin ninyo ang Panginoon.

Koro: Ngayon at magpakailanman at mag pasawalang hanggan. Amen

Bugtong na Anak at Salita ng Diyos, walang kamatayan nagpakababa para sa aming kaligtasan, nagkatawang tao sa pamamagitan ng Theotokos, at Laging-birhen Maria, Dios na naging tao, at ipinako sa Krus O Kristo naming Dios nilupig mo ang kamatayan nang iyong kamatayan. Kaisa ng Banal na Trinidad niluluwalhati kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iligtas mo po kami.

Ang Ikatatlong Antipona

Lahat: Sa Iyong Kaharian, alalahanin mo po kami, O Panginoon, isama mo kami sa iyong Kaharian.

Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian.

Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.

Mapalad ang mga magpagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.

Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.

Mapalad kayong mga maawain, sapagkat kakaawaan kayo.

Mapalad kayo na may busilak na puso, sapagkat makikita ninyo ang Diyos.

Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak Niya.

Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.

Mapalad ang mga inaalipusta, inuusig at pinararatangan nang kamalian, dahil sa pagpapatotoo sa akin.

Magalak kayo at magdiwang, sapagkat mas higit ang inyong matatamasa sa kalangitan.

Awit ng Pagpasok

Lahat: Halika, tayo’y sumamba at yumuko sa harap ni Kristo, iligtas mo po kami, Oh Anak ng Diyos [na muling nabuhay mula sa mga patay ]. Kami sa iyo’y umaaawit: Alleluia.

*Kapag Linggo: na muling nabuhay mula sa mga patay;

*Kapag ibang araw: kamangha-mangha sa mga Banal;

*Kapag piyesta ng Theotokos: sa pamamagitan ng mga panalangin ng Theotokos;

Troparia

[Sa ika-anim na tonong Sticheron]

Koro: Ang mga mala-anghel na kapangyarihan na nasa Iyong libingan at ang mga bantay ay naging parang mga patay Si Maria na nanatili sa iyong libingan hinahanap ang iyong sagradong katawan Ikaw ay umagaw sa impyerno na hindi nahulog sa tukso Ikaw ay sumalubong sa Birhen na nagbigay buhay O Panginoon na siyang nabuhay mag-uli mula sa mga patay kaluwalhatian sa iyo.

Trisagion

Lahat: Banal na Diyos, Banal na Puspos na Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin. (3x)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin.

Banal na Diyos, Banal na Puspos ng Kapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin.

Prokimena

Tagabasa: Ang Prokimenon, sa UNANG tono: Iligtas, O Panginoon ang iyong bayan at panalanginan mo ang Iyong mga hinirang.

Koro: Iligtas, O Panginoon ang iyong bayan at panalanginan mo ang iyong mga hinirang.

Tagabasa: Sa aking Diyos, ako’y tumatawag, at ang Panginoon sa akin ay tumugon.

Koro: Iligtas, O Panginoon ang iyong bayan at panalanginan mo ang iyong mga hinirang.

Tagabasa: Iligtas, O Panginoon ang iyong bayan

Koro: At panalanginan mo ang iyong mga hinirang.

Ang Sulat Ng Mga Apostol

Tagabasa: Ang pagbasa ayon sa sulat ni ______ sa mga taga _____[o mula sa aklat sa _____]

Basahain ang Sulat ng mga Apostol

[Pagkatapos itong basahin, lahat ay tatayo at kakantahin ang Aleluya ayon sa araw na iyon, at kung wala pwedeng gamitin ang sumusunod:]

Tagabasa: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Koro: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Tagabasa: Siya na naghahangad na manahan sa kataas-taasang kalangitan ay mananatili sa kanlungan ng Diyos ng kalangitan.

Koro: Alleluya, Alleluya, Alleluya

Tagabasa: Siya’y nagsabi sa Diyos, ang Panginoon ang aking lingkod at kanlungan, sa Diyos ko ilalagak ang aking pag-asa.

Koro: Alleluya, Alleluya, Alleluya

Ang Banal ng Ebanghelyo

Pinuno: Ang pagbasa ayon sa Banal na Ebanghelyo ni San _____.

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Basahin ang Banal na Ebanghelyo

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

[ Sa ika-anim na tonong Sticheron ]

Koro: Alalahanin Mo po kami, O Panginoon, kung maghahari ka na.

Alalahanin Mo po kami, O Guro, kung maghahari ka na.

Alalahanin Mo po kami, O Banal na Diyos, ikaw na naghahari.

Inaawitan ka ng mga koro ng kalangitan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian.

Pinuno: Lumapit kayo sa kanya upang kayo ay mangaliwanagan at hindi malugmok sa kahihiyan.

Koro: Inaawitan ka ng mga koro ng kalangitan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Inaawitan ka ng mga koro ng mga Anghel at Arkanghel ng kalangitan, kasabay ng lahat ng mga makalangit na kapangyarihan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian.

Ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ang Kredo

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na may gawa sa langit at sa lupa, at ng lahat ng nakikita at hindi nakikita.

Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong Anak ng Diyos, na nagmumula sa Ama bago pa nagkapanahon, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, Inianak at hindi nilikha, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan Niya nilkha ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay bumaba mula sa kalangitan. Nagkatawang-tao siya sa lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako siya sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa Banal na Kasulatan, umakyat siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay-buhay na nagmula sa Ama. Na sinasamba at niluluwalhati kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika.

At sa iisang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Pinuno: Patawarin mo po, O Diyos, ang aming mga kasalanan na nagawa, sinasadya man o hindi, sa pamamagitan ng gawa o sa salita, nalalaman at hindi nalalaman, nagawa man sa araw o sa gabi, maging sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami sa lahat ng mga ito Panginoon, ikaw na puno ng kabutihan at mapagmahal sa sangkatauhan.

Lahat: Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw; At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.

Pinuno: O Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos maawa ka sa amin.

Lahat: Amen.

Kontakia

Koro: Sa pamamagitan ng kanyang kamay na pinagmulan ng buhay mula sa lambak ng karimlan. Ang nagbibigay buhay na Kristong Diyos na bumangon sa mga patay. Siya ang nagkaloob ng muling pagkabuhay sa sankatauhan, sapagkat siya ang tagapagligtas sa lahat, ang muling pagkabuhay, ang buhay at ang Diyos ng lahat.

Pinuno: Panginoon maawa ka (12x)

(Panahon ng kwaresma, dito babasahin ang Panalangin ni San Ephraim)

Pinuno: O buong-banal na Trinidad, iisang diwa nang kapangyarihan, ang hindi mahating kaharian at ang sanhi ng lahat nang mabuti. Ipakita mo ang iyong magandang kalooban kahit sa akin na makasalanan; gawin mong matatag ang aking puso at bigyan ito ng pag unawa at alisin mo ang bawat pagkukubli, bigyan mo ng kaliwanagan ang aking pag-iisip upang ako’y magpuri, aawit, sasamba at magsasabing:

Koro: Isa ang Banal, Isa ang Panginoon, si Hesukristo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.

Pinuno: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Salmo 33
Lahat: Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon: maririnig ng maamo at masasayahan. Oh dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo’y mangagbunyi na magkakasama sa kaniyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila’y nagsitingan sa kaniya, at nangalinawagan: at ang kanilang mukha ay hindi malilito kalian man. Itong abang tao’y dumaing, at dininig siya ng Panginoon. At iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kaniya, at ipinagsasanggalang sila. Oh inyong tikman at tingnan ninyu na ang Panginoon ay mabuti: mapalad ang tao na nanganganlong sa kaniya. Oh mangatakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya: sapagka’t walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kaniya. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Nguni’t silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng ano mang mabuting bagay. Magsiparito kayong mga anak niya, dinggin ninyu ako: aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. At ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni’t iniligtas ng Panginoon sa lahat. Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto: wala isa man sa mga yaon na nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama: at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kaniyang mga lingkod: at wala sa nagsisipagkanlong sa kaniya at kikilanling may sala.

Megalynarion

Lahat: Tunay na marapat kang tawaging Pinagpala, Laging-Birhen Theotokos. Kalinis-linisan at pinagpipitaganang Ina ng Diyos. Higit ang iyong karangalan kaysa Kerubin at mas maluwalhati kaysa mga Serapin. Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na salita. O Theotokos pinagpipitaganan ka namin.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Panginoon maawa ka (3x)

O Panginoon, basbasan niyo po kami.

Pinuno: ( Humarap sa silangan, at nakatalikod sa mga tao)

Kapag Linggo: Nabuhay kang mag-uli mula sa mga patay, O Panginoong Hesukristo, ang Anak ng Diyos, alang alang sa mga panalangin ng Iyong Walang bahid-dungis na Ina, at sa aming Banal at may takot sa Diyos na mga ama, kay sa ____________ (Ang Patron ng Templo) kay _____________ (mga Banal na may kapiyestahan sa araw na ito), at sa lahat ng mga Banal, maawa ka sa amin at iligtas mo po kami, Ikaw na likas na mabuti at mapagmahal sa mga tao.

Kapag ibang araw: O Panginoong Hesukristo, and Anak ng Diyos, alang alang sa mga panalangin ng Iyong Walang bahid-dungis na Ina, at sa aming Banal at may takot sa Diyos na mga ama, kay sa ____________ (Ang Patron ng Templo) kay _____________ (mga Banal na may kapiyestahan sa araw na ito), at sa lahat ng mga Banal, maawa ka sa amin at iligtas mo po kami, Ikaw na likas na mabuti at mapagmahal sa mga tao.

Koro: Amen

Ang Sticherion sa ika-anim na tono:

Koro: Tayo na sinasanggalan ng Krus na ating kalasag laban sa mga kaaway huwag tayong matakot sa kanyang mga gawa at bitag, dahil ang mga mapagmataas ay ilulugmok at yayapakan sa paanan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na ipinako sa Krus na kahoy.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman at magpasawalng-hanggan. Amen.

Ang aming Dakilang pinuno at Ama, Kirill
ang kabanal banalang Patriarka ng Moscow at buong Rus’
ang mga nananampalataya sa Templong ito
at ang lahat ng Kristiyanong Orthodox
pangalagaan, O Panginoon, sa marami pang taon.

Panginoon maawa ka (3x)