Pari: Ilabina sa among labing santos, labing putli, labing bulahan ug dalaygong babaye, ang Inahan sa Dios ug kanunayng-Birhen Maria.

Kwayir: Angay ug matuod ang pagtawag og bulahan, kaniya nga nanganak sa Dios, bulahan sa tanan ug pinakaputli ug Inahan sa Dios. Labaw ikaw nga gitahod kay sa Kerubin ug labawng gidayeg kay sa Serapin, sa kaputli gimabdos mo ang Dios nga Pulong, Inahan sa Dios, nagtahod kami kanimo.

Pari: Labaw sa tanan, hinumdumi O Ginoo ang among amahan, ang Balaang Patriarka N. (ug ang atong Metropolitan/Arsobispo N.) itugot nga makaalagad siya sa Imong Santos nga Simbahan diha sa kalinaw. Ipahilayo siya sa mga katalagman, talahuron ug himsog sa tanang katuigan, ug magtudlo sa katarong sa pulong sa Imong Kamatuoran.

Kwayir: Ug ang tanan Mong Katawhan.

Pari: Ug itugot nga sa usa ka tingog ug usa ka kasingkasing, himayaon ug daygon namo ang Imong talahuron ug harianong ngalan: Sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir:Amen.

Pari: Hinaut nga ang mga kaluoy sa atong Bantugang Dios ug Manluluwas nga si Jesukristo, maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong espiritu.