Pari: Ang kalinaw maana kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong espiritu.

Pari: Maghigumaay kita, diha sa usa ka hunahuna atong ikumpisal:

Kwayir: Amahan, Anak ug Espiritu Santo: ang Trinidad, usa sa pagka-Dios, ug dili mabulag.

Pari: Ang mga Pultahan! Ang mga Pultahan! Sa Kaalam, atong ipahayag.

Ang atong Pagtuo

Nagatuo ako sa usa ka Dios | Amahan nga Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta | ug sa tanang mga butang makita ug dili makita;
Ug sa usa ka Ginoo, si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Dios,
nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan;

Kahayag gikan sa Kahayag, | matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,
gianak dili binuhat, | usa og kinaiya sa Amahan, | pinaagi kaniya ang tanan nangahimo;
Alang kanatong mga tawo | ug alang sa atong kaluwasan | mikanaug siya gikan sa langit,
sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo;

Tungod kanato gilansang siya sa krus | sa sugo ni Poncio Pilato, | namatay ug gilubong.
Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan.
Ug misaka siya sa langit, | ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan;
Mobalik Siya nga mahimayaon | aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, | ug ang Iyang Gingharian walay katapusan.

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, | ang Maghahatag sa Kinabuhi | nga nagagikan sa Amahan,
uban sa Amahan ug sa Anak Siya gisimba ug gihimaya, | Siya nagasulti pinaagi sa mga Propeta;
Nagatuo ako sa Usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga Simbahan;
Nagaila ako sa usa ka Bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala;

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay;
Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan.
Amen.