Ang Mubo Nga Litaniya

Pari: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy ka.

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo maluoy ka.

Pari: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygon Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay maayo Ka, oh Dios, ug naghimaya kami Kanimo: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.