Ang Prokimenon ug ang Sulat

Pari:  Atong paminawon. Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Reader: Ug sa imong espiritu.

Pari:  Kaalam! Ang Prokimenon… (If the choir does not know the Prokeimenon melodies, then I simply sing the Prokeimenon and its stichos myself.)

Pari:  Kaalam!

Reader: Pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-N

Pari: Atong paminawon.

Basahon sa magbabasa ang gitakdang basahon gikan sa sulat sa mga apostol

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo nga nabasa.

Reader: Ug sa imong espiritu.