Ang gagmayng Pagsulod ug Trisagion

Pari: (Silently: Blessed is the entrance of Thy saints…) Kaalam! Tindog ug paminaw!

Kwayir: Dali, manimba kita ug moyukbo kang Kristo. Luwasa kami, O Anak sa Dios, nga nabanhaw gikan sa mga patay, Kanimo kami nanag-awit: Alleluia.

Kwayir: (Troparyon ug Kontakyon.)

Pari: Kay Santos gayud Ikaw, O among Dios, nagadayeg kami kanimo: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen. Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy Ka kanamo…