Ang Litaniya sa mga Katekyumen

Pari: Mga katekyumen, pag-ampo kamo sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Mga magtutoo, iampo ninyo ang mga katekyumen, nga ang Ginoo maluoy kanila.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Nga ang Ginoo magtudlo kanila sa pulong sa kamatuoran.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Nga ang Ginoo magpadayag kanila sa Maayong Balita sa Katarung.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Nga ang Ginoo magtigom ug maghiusa kanila sa Iyang Usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga Simbahan.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Tabangi sila, luwasa sila, kaloy-i ug ampingi sila, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo, kamong mga katekyumen.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Uban kanamo, sila maghimaya sa Imong labing dugganon ug harianong ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.