Litaniya sa Bug-os nga pangamuyo

Pari: Uban ang tibuok natong kalag ug tibuok natong hunahuna, atong iampo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: O Ginoo nga Makagagahum, Dios sa among katigulangan, nagapangilaba kami, paminawa kami ug kaloy-i.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. 

Pari: Maluoy ka kanamo, O Dios sumala sa Imong daku nga kaayo, nangamuyo kami, dungga kami ug kaloy-i.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo alang sa atong bantugang magtutudlo ug amahan, Balaang Patriarka N., (ug ang atong Metropolitan/Arsobispo N.,) ug alang sa tanang mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo, alang sa atong nasud, sa atong presidente ug sa tanang otoridad sa gobyerno ug sa armadong kusog.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan: pari, diakono, mga monghe, tanang mga kaparian ug sa tanan natong mga kaigsuonan diha kang Kristo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo alang sa santos ug dili malimtan nga mga Patriarka nga Orthodox; sa mga debotong mga hari ug matuohon nga mga rayna, alang sa mga dalaygon nga mga nagtukod niining santos nga simbahan; alang sa tanan natong mga ginikanan ug kaigsoonan, sa mga Orthodox nga nangamatay gikan niining kinabuhi una kanato, ug sa tanang nangamatay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, kapasayloan sa mga sala sa mga alagad sa Dios: sa mga nagatabang, sinaligan, membro ug sa tanang nagasuporta niining santos nga simbahan.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Subli kitang mag-ampo alang sa mga nagdala sa mga halad ug sa mga naghimo sa mga maayong buhat niining santos ug talahurong simbahan; alang sa mga naghago ug sa mga mag-aawit; ug sa tanang katawhan nga ania dinhi naglaum sa Imong dako ug dili matupngang kaluoy.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka. Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Kay maluloy-on Ka nga Dios, mahigugmaon Ka sa katawhan, Imo ang tanang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga tanan.

Kwayir: Amen.