Litaniya sa Amahan Namo

Pari: Human nato handoma ang tanang mga santos, atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Alang niining bililhong mga Gasa nga gihalad ug gikonsagrahan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Nga ang mahigugmaong Dios, nga midawat niini sa Iyang santos, langitnon ug espirituhanong halaran isip usa ka espirituhanong pahumot, magpadala nganhi kanato sa Langitnong Grasya ug sa gasa sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Alang kanato aron ilikay kita sa tanang kasakit, kapungot, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka. 

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Human nato iampo ang panaghiusa sa pagtuo, ug aron makaambit kita sa Espiritu Santo, atong itugyan ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang atong tibuok kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Ug himoa kami nga angayan, Ginoo, nga may kalig-on ug walay kahadlok motawag Kanimo langitnong Dios, nga among Amahan, ug magaingon:

Ang Amahan Namo

Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagbalaan ang Imong ngalan, moabot kanamo ang Imong gingharian, matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang tinapay namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay Imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.