Pari: Tindog! Human nato nadawat ang Diosnon, santos, putli, walay katapusan, langitnon, makahatag-kinabuhi ug makadasig nga mga Misteryo ni Kristo, magpasalamat kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Human nato giampo nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, balaan, malinawon ug layo sa sala, atong itugyan ang atong kaugalingon, ang tagsa tagsa, ug ang atong tibuok kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Ikaw ang makabalaan kanamo, busa among ihatag Kanimo ang himaya: Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.