Ang Unang Pag-ampo sa mga Magtotoo

Pari: Ang tanang mga katekyumen, makapamauli na! Makapamauli na ang tanang mga katekyumen! Ang tanang mga katekyumen, makapamauli na! Walay katekyumen nga magpabilin!  (It is not my custom to eject the catechumens at this point, so to avoid confusion I omit this dismissal as well.)

Kitang mga magtutuo, atong balikon, sa kalinaw mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir (hinay-hinay): Ginoo, maluoy Ka. (Choir does not know you have a long prayer to read. They will need to be reminded often to sing slowly here!)

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir (hinay-hinay): Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Kaalam!

Pari: Kay Imo man ang tanang himaya, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Ikaduhang Pag-ampo sa mga Magtotoo

Pari: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir (hinay-hinay): Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir (hinay-hinay): Ginoo, maluoy Ka

Pari: Kaalam!

Pari: Nga sa kanunay giampingan sa Imong gahum, ihalad namo Kanimo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.