Ang Litaniya sa mga Pangamuyo

Pari: Padayonon nato ang atong pag-ampo sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Alang niining bililhong mga Halad, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahud ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang mga kasakit, kapungot, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

Pari: Aron mahingpit, santos, malinawon ug layo sa mga sala kining adlawa, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya, ang nga magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Aron mapasaylo ug mapapas ang atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Alang sa tanang butang makaayo ug mapuslanon sa atong mga kalag, ug aron magmalinawon ang kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Aron magmalinawon ang nahibiling adlaw sa atong kinabuhi ug magmahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: malinawon, walay pag-antos ug kaulawan nga makaatubang sa hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Kwayir: Itugot, O Ginoo.

Pari: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygong Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Pinaagi sa kaluoy sa Imong Bugtong Anak, daygon Ikaw uban sa Imong pinakabalaan, matarung ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.