Ang sinugdanan

Pari: Daygon ang Gingharian sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Ang Dakong Litaniya

Pari: Sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa kalinaw gikan sa Dios, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa kalig-on sa Santos nga mga Simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka 

Pari: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa atong giilang magtutudlo ug amahan, Balaang Patriarka N., (ug ang atong Metropolitan/Arsobispo N.) mga kaparian, mga diakono nga nag-alagad kang Kristo, ug sa tanang magtutoo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa atong nasud, sa atong Presidente, sa mga nag-alagad sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa atong lungsod (o syudad), sa matag syudad ug nasud, ug sa mga magtutoo nga nagpuyo niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa maayong kahimtang sa panahon, abundang abot sa yuta, ug malinawong higayon, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Alang sa kaluwasan sa mga nanagbyahe sa kadagatan, sa yuta, sa kahanginan, sa mga may balatian, sa mga nag-antos, ug mga binilanggo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka 

Pari: Alang kanato aron nga mahilikay kita sa mga kasakit, kasuko, katalagman ug kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka

Pari: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing bulahang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, ug ang atong tibuok kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo. 

Pari: Kay Imo man ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.