Kwayir: Kita kinsa naghulagway sa mga keruben awiton nato ang alawiton sa tulo ka pilo nga pagkasantos ngadto sa maghahatag-kinabuhi nga Trinidad, ipadaplin ang mga kabalaka sa kinabuhi.

(Priest on the Ambon)

Pari: Ang atong bantugang magtutudlo ug amahan N., Balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Russia (ug atong magtutudlo Metropolitan N.) hinumduman unta sa Ginoong Dios sa Iyang gingharian, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Ang mga kaparian, mga monghe, mga magtutukod, ug ang tanang managsuon niining santos nga templo, kamong mga Orthodox nga mga Kristiyanos, hinaut nga hinumduman kita sa Ginoo nga atong Dios sa Iyang Gingharian, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

(Enters the Doors)

Kwayir: Amen. Aron madawat nato ang Hari sa tanan nga giubanan sa dili makitang panon sa mga anghel sa kalangitan. Aleluya, Aleluya, Aleluya.