Ang mubo nga litaniya

Pari: Atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka. 

Pari: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i ug ampingi kami, O Dios, sa Imong grasya.

Kwayir: Ginoo maluoy Ka.

Pari: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalayegon Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria, uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo atong Dios.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay imo man and kamandoan, ug Imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya : sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.