Pari: Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong espiritu.

Pari: Iduko nato ang atong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Kwayir: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Pinaagi sa grasya, kaluoy ug paghigugma kanamo sa Imong Bugtong Anak, uban kanimo gidayeg uban sa Imong Labing Santos, Maayo, ug Maghahatag-kinabuhi nga Espiritu: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir:Amen.

Pari: Tindog! Ang Santos nga mga Gasa alang sa santos nga katawhan sa Dios.

Kwayir: Usa ang Balaan, Usa ang Ginoo: si Jesukristo. Sa himaya sa Dios Amahan, Amen.