Pari: Manlakaw kita nga malinawon.

Kwayir: Sa ngalan sa Ginoo. 

Pari : Mag-ampo kita sa Ginoo.

Kwayir: Ginoo, maluoy Ka.

(Priest in front of ambon)

Pari: Ginoo, panalangini ang mga nagdayeg Kanimo ug balaana kadtong misalig Kanimo, luwasa ang Imong katawhan ug panalangini sila; ampingi ang tibuok lawas sa Imong simbahan, balaana ang mga nahigugma sa katahum sa Imong puloy-anan. Balusi sila og panalangin sa Imong Langitnong Gahum, ug ayaw talikdi ang mga naglaum Kanimo. Ihatag ang kalinaw sa kalibotan, sa Imong simbahan, sa mga kaparian, sa anaa sa panggamhanan, sa armadong kusog ug sa tanan Mong katawhan. Kay ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagagikan Kanimo sa kahitas-an, ang Amahan sa Kahayag; ug kami Kanimo nagdayeg, nagpasalamat ug nagsimba, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen. Bulahan ang Ngalan sa Ginoo, karon ug sa kahangtoran. (3x)

(Choir now sings Psalm 33… And then:)

Pari: Hinaut nga ang bendisyon ug kaluoy sa Ginoo kanunay maanaa kaninyo pinaagi sa Iyang langitnong grasya ug paghigugma karon ug kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kwayir: Amen.

Pari: Himayaon Ka, O Dios, among paglaum, Himayaon Ka.

Kwayir: Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy Ka, Ginoo maluoy Ka, Ginoo maluoy Ka. Padre, bendisyoni kami.

Pari: (Weekdays: Hinaut nga si Kristo…) (Sundays) Hinaut nga ang nabanhawng Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa putli ug Santos nga Inahan sa Dios: sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol; kang San Juan Krisostomo, arsobispo sa Konstantinople; kang San (N…) nga atong gihandum karon; sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana; ug sa tanang mga santos: maluoy ug magluwas kanato, kay Siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Kwayir: Amen.

As each person venerates the Cross:

Pari: Ang bendisyion sa Ginoo (the Blessing of the Lord) or Si Kristo nabanhaw! (Christ is risen!)