Pari: Duol nga may kahadlok, pagtuo ug paghigugma sa Dios!

Kwayir: Daygon siya nga nagaanhi sa Ngalan sa Ginoo. Ang Dios mao ang Ginoo nga mipuyo uban kanato.

Pari: Nagatuo ako, O Ginoo, ug ako nagakumpisal nga Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Buhing Dios, nga mianhi sa kalibotan aron luwason ang mga makasasala, ilabina gayud kanako. Nagatuo usab ako nga kini mao ang Imong labing putli nga Lawas ug labing bililhong Dugo. Busa nangamuyo ako Kanimo Ginoo, maluoy Ka kanako, pasayloa ako sa akong mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nasayran ug ang wala masayri, ug himoa akong takus nga makadawat sa Imong Balaang Sakramento alang sa kapasayloan sa akong mga sala nganha sa kinabuhing walay katapusan, Amen.

Dawata ako karon, O Anak sa Dios, nga makaambit sa Imong Misteryosong Panihapon. Tungod kay dili ko itugyan ang Imong mga Misteryo sa Imong mga kaaway ug dili ko Ikaw paglimbongan sa usa ka halok sama sa gibuhat ni Hudas, apan sama niadtong sa Kawatan, nagakumpisal ako Kanimo: Hinumdumi ako Ginoo sa Imong gingharian.

Ayaw itugot O Ginoo, nga ang akong pagkalawat sa Imong Santos nga mga Misteryo mahimong hukom o silot, apan mahimo untang kaayuhan sa akong kalag ug lawas. Amen.

To each communicant:

Pari: Ang alagad sa Dios nga si (N.) magadawat sa bililhon ug balaan nga sa Lawas ug Dugo sa atong Ginoo ug Dios ug Manluluwas nga si HesuKristo alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa kinabuhing walay katapusan.