Ang Santos nga Paghalad

Pari: Manindog kita nga may pagtahod! Manindog kita nga may kahadlok! Ayohon nato sa pagpaminaw aron ikahalad nato kining Santos nga mga Halad diha sa kalinaw.

Kwayir: Ang kaluoy ug kalinaw, usa ka sakripisyo sa pagdayeg.

Pari: Ang grasya sa atong Ginoong Jesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ibayaw nato ang atong mga kasing kasing.

Kwayir: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.

Pari: Magpasalamat kita sa Ginoo.

Kwayir: Angay ug matarong nga simbahon ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo: ang Trinidad, usa sa pagka-Dios, ug dili mabulag.

Pari: Magaawit sa alawiton sa kadaugan, magasangyaw, magasinggit ug magaingon:

Kwayir: Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa Imong himaya.  Osanna sa kahitas-an, Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.  Osanna sa kahitas-an!

Pari: Dawata, kan-a; kini mao ang akong Lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Kwayir: Amen. 

Pari: Inom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang akong Dugo sa Bag-ong Kasabotan nga giula alang kaninyo ug alang sa kadaghanan, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Kwayir: Amen.

Pari: Gihalad namo kini Kanimong mga gasa gikan sa Imong kaugalingong gasa, diha sa tanan ug alang sa tanan.

Kwayir: Naghimaya kami Kanimo, nagdayeg kami Kanimo, nagapasalamat kami Kanimo, ug nangamuyo kami Kanimo, Ginoo among Dios.