Ang Aleluya ug ang Ebanghelyo

Pari: Kaalam! Aleluya, Aleluya, Aleluya. (I usually sing the Alleluia and its stichoi myself.)

Pari: Kaalam! Tindog ug paminaw! Paminawon nato ang Santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa kaninyo.

Kwayir: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala kang San (N…).

Kwayir: Himayaon Ka, O Ginoo, himayaon Ka.

Pari: Atong paminawon.

Basahon sa Pari ang gitakdang Santos nga Ebanghelyo.

Kwayir: Himayaon Ka, O Ginoo, himayaon Ka.