After the last communicant:

Pari: Luwasa ang Imong katawhan O Dios, ug panalangini ang Imong mga tinubos.

Kwayir: Nakita nato ang matuod nga kahayag, nadawat nato ang langitnong Espiritu; nakaplagan nato ang matuod nga pagtuo, sa pagsimba nato sa dili mabulag nga Trinidad: kay ang Trinidad nagluwas kanato.

Pari: Karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga tanan.

Kwayir: Amen. Pun-a ang among mga ngabil sa pagdayeg Kanimo, Ginoo, aron makaawit kami sa imong himaya. Gihimo Mo kaming takus sa pagdawat sa Imong Santos nga mga misteryo.  Pun-a kami kanunay sa Imong kabalaan, aron nga sa tanang mga adlaw kami makapamalandong
sa Imong kaayo. Aleluya, Aleluya, Aleluya.