Ang Unang Antipona: Salmo 102
(The First Antiphon: Psalm 102)

Dayga ang Ginoo kalag ko!
Dayga ang Ginoo.

Ang tibuok kong pagkatawo
nagdayeg sa balaan niyang ngalan.

Dayga ang Ginoo, kalag ko,
ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaloloy-on.

Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala
ug giayo niya ang tanan kong mga balatian.

Maluloy-on ug mahigugmaon ang Ginoo,
dili daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad.

Dayga ang Ginoo kalag ko!
Ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan.
Dayga ang Ginoo.