Santos, Santos, Santos (Holy, Holy, Holy)

Santos, Santos, Santos nga Ginoo,

Dios sa kagahuman.


Puno ang langit ug yuta sa Imong himaya.


Osanna sa kahitas-an,


Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.


Osanna sa kahitas-an!