Ang Ikatulong Antipona: Ang mga Bulahan
(The Third Antiphon: The Beatitudes)

Sa Imong gingharian hinumdomi kami, / O Ginoo, kon maghari ka na.

Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, / kay ila ang Gingharian sa langit.

Bulahan ang nagsubo, / kay lipayon sila sa Dios!

Bulahan ang mapaubsanon, / kay makadawat sila sa gisaad niya.

Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios, / kay tagbawon niya sila.

Bulahan ang maloloy-on, / kay kaloy-an sila.

Bulahan ang putli og kasingkasing, / kay makakita sila sa Dios.

Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, / kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak.

Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubut-on sa Dios, / kay ila ang Gingharian sa langit.

Bulahan kamo kon bugalbugalan ug daogdaogon sa mga tawo, / ug butangbutangan sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako.

Paglipay ug pagmaya kamo, / kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, / karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan, Amen.