Dali, Manimba Kita (Come, let us worship)

Dali, manimba kita ug moyukbo kang Kristo.
Luwasa kami, O Anak sa Dios,
nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Kanimo kami nanag-awit: Alleluia, Alleluia.