Bugtong Anak (Only-Begotten Son)

Bugtong Anak ug pulong sa Dios, Walay Kamatayon,
aron kami maluwas, Ikaw nagpaubos,
nagpakatawo pinaagi sa Theotokos, ug sa kanunayng-Birhen Maria.
Dios nga nagpakatawo, ug gilansang sa Krus,
O Kristo among Dios, gidaog Mo ang kamatayon sa Imong kamatayon.
Nahiusa ka sa Santisima Trinidad
ug gihimaya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo,
luwasa kami.