Angay ug matuod (It is truly meet)

Angay ug matuod ang pagtawag og bulahan, kaniya nga nanganak sa Dios,

bulahan sa tanan ug pinakaputli ug Inahan sa Dios.

Labaw ikaw nga gitahod kay sa Kerubin

ug labawng gidayeg kay sa Serapin,

sa kaputli gimabdos mo ang Dios nga Pulong,

Inahan sa Dios, nagtahod kami kanimo.