Ang Atong Pagtuo (The Symbol of the Faith)

Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan,

Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili makita;

Ug sa usa ka Ginoo, si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Dios,

nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan;

Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,
gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya ang tanan nangahimo;

Alang kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan mikanaug siya gikan sa langit,

sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo;

Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, namatay ug gilubong.

Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan.

Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan;

Mobalik Siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang Iyang Gingharian walay katapusan.

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Maghahatag sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan,

uban sa Amahan ug sa Anak Siya gisimba ug gihimaya, Siya nagasulti pinaagi sa mga Propeta;

Nagatuo ako sa Usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga Simbahan;

Nagaila ako sa usa ka Bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala;

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay;

Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.