Ang Alawiton sa mga Keruben (The Cherubic Hymn)

Kita kinsa naghulagway
sa mga Keruben, sa mga Keruben,
awiton nato ang alawiton
sa tulo ka pilo nga pagkasantos
ngadto sa maghahatag-kinabuhi nga Santisima Trinidad.
Ipadaplin ang mga kabalaka,
Ipadaplin ang mga kabalaka sa kinabuhi.

Aron madawat nato ang Hari sa tanan
nga giubanan sa dili makitang panon
sa mga anghel sa kalangitan.
Aleluya