Amahan Namo (Our Father)

Amahan namo nga anaa sa mga langit,

pagbalaanon ang Imong ngalan, umanhi kanamo ang Imong gingharian,

matuman ang Imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.

Ang tinapay namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa

ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo

ug dili mo kami itugyan sa mga panulay,

hinonoa luwasa kami sa dautan.