Pag-ampo sa pagpangandam sa Santos nga Pagkalawat

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

O Langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang, tinubdan sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka og puyo uban kanamo, hinloi kami sa kadautan og luwasa ang among mga kalag, O ikaw nga tinubdan sa katarung.

Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3X)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo, O Ginoo hinloi kami sa among mga sala, O Magtutudlo pasayloa ang among mga kalapasan, O Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa Imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3X)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagbalaan ang Imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang tinapay namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo og dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Kay Imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo, malooy Ka. (12x).

+Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
+Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
+Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Unya ang mosunod nga mga Salmo: 22, 23, 115

Salmo 22

Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makulang nako. Gipapahulay ko niya sa lunhawng sibsibanan, sa tin-awng mga tubig iya kong gitultolan. Gilig-on niya ang akong kalag.Gitultolan ko niya sa dalan sa katarong tungod sa balaan niyang ngalan. Bisag maglakaw pa ko sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ko mahadlok sa daotan, kay naa ka sa akong kiliran. Ang imong bunal ug sungkod maghupay nako. Giandaman ko nimog makaon atubangan sa akong mga kaaway; ang akong ulo gidihogan mog lana; ug nag-awas ang akong kopa. Sa pagkatinuod ang kaayo ug kaluoy nimo gisunod ko sa tibuok kong kinabuhi. Magpuyo ko sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi.

Psalm 23

Iya sa Ginoo ang kalibotan ug ang kapuno ini–ang yuta ug ang nagpuyo dinhi. Gipasukad ni sa kadagatan; ug lig-ong gipahiluna sa katubigan. Kinsay motungas sa bukid sa Ginoo? Kinsay mobarog sa balaang dapit? Ang may kamot rang hinlo ug kasingkasing nga putli, nga wala mangandoy sa way kapuslanan; ug walay bisag dyotayng bakak nga iyang gipanumpaan. Makadawat silag mga panalangin sa Dios; masantos sila alang sa Ginoo, ilang manunubos. Katawhan sila nga modangop niya; sa panagway sa Dios ni Jacob mangita sila. Iisa, O mga ganghaan, ang mga balabag; buksi ang mga pultahan aron makasulod ang Haring gamhanan! Kinsa ang Haring gamhanan?Ang Ginoo nga makagagahom ug kusgan! Hari siyang gamhanan! Iisa ang mga balabag, O mga ganghaan; buksi ang mga pultahan aron makasulod ang Haring gamhanan! Kinsa ang Haring gamhanan?Ang Ginoo nga makagagahom ug kusgan!

Psalm 115

Giampingan ko ang pagtuo bisag nag-ingon: “Gisakit ko pag-ayo.” Sa akong kalisang: nakaingon ko“Kawang lang ang mosalig sa tawo.” Unsaon ko pagbalos ang Ginoo sa tanan niyang kaayo? Ang kupa sa kaluwasan bayawon ko ug ang ngalan sa Ginoo akong sangpiton. Ang akong saad sa Ginoo tumanon ko atubangan sa iyang katawan. Sakit kaayo alang sa Ginoo ang pagtan-aw sa kamatayon sa may pagtoo. O Ginoo, sulugoon ko nimo, ang tinuod nimong sulugoon, lalaking anak sa sulugoon mong babaye. Giluwas ko nimo sa daghang kaulipnan. Mohalad kog sakripisyo sa pasalamat. Ang ngalan sa Ginoo akong sangpiton. Ang akong saad sa Ginoo tumanon ko atubangan sa iyang katawhan, sa hawanan sa iyang balay, sa imong taliwala, O Jerusalem.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Himayaon Ka, O Dios. (3x)

Ginoo, malooy ka (3x).

Lantawa ang akong mga sayup, O Ginoo, ikaw kinsa natawo sa usa ka Birhen, ug hinloi ang akong kasingkasing, ug himoa kini nga usa ka templo sa imong walay buling nga Lawas ug Dugo. Tugoti ako nga dili masalikway gikan sa imong atubangan, O Ikaw Kinsa tinubdan sa walay kinutobang kalooy.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Unsaon sa sama kanako nga dili takus sa pagpangahas pagtambong aron sa pagpakig-ambit sa imong Santos nga mga Butang? Kay bisan pa kon ako mangahas nga moduol kanimo uban sa mga tawo nga takus, ang akong bisti magabudhi kanako, kay kini dili usa ka kupo sa kombira, ug ako ang mamahimong hinungdan aron mahinukman sa silot ang akong makasasala nga kalag. Hinloi, O Ginoo, ang kahugaw gikan sa akong kalag, ug luwason mo ako tungod kay mahigugmaon ka sa mga tawo.

Karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Labihan ka daghan sa akong mga sala, O Inahan sa Dios. Busa kanimo, O bugtong putli ako modangop alang sa akong kaluwasan. Bisitaha ang akong masakiton ug huyang nga kalag ug pangamuyo ngadto sa imong Anak ug among Dios, nga Siya mohatag kanako sa kapasayloan sa makalilisang nga mga butang nga akong nabuhat, O ikaw nga bugtong labing bulahan.

Sa diha nga ang imong mga tinun-an nalamdagan sa Panihapon pinaagi sa mga paghugas sa ilang mga tiil, ang dili-diosnon nga si Judas nangitngitan sa sakit sa kahakog, ug siya mitugyan kanimo, ang Matarong nga Maghuhukom, ngadto sa malinapason mga maghuhukom. Tan-awa, O kamong mahigugmaon sa salapi, kining tawo tungod sa salapi misangko sa paghikog. Busa likayan ta ang walay pagkatagbaw nga mga tinguha sa tawo kinsa nangahas sa pagbudhi sa Ginoo. O Ginoo, maayo ka sa tanan, himayaon Ka.

Salmo 50 (51)

O Dios, kaloy-i intawon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy! Hugasi ako sa tanan kong pagkadaotan, ug hinloi ako sa akong sala! Giila ko ang akong kalapasan ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo—kanimo lamang—ug nakabuhat ug butang nga giisip mong daotan. Busa husto ka sa imong paghukom ug pagsilot kanako; gipakita mo ang imong pagkamatarong. Daotan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon. Apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anong kasingkasing, busa pun-a ang akong kaisipan sa imong kaalam. Hinloi ako pinaagi sa hisopo ug maputli ako; hugasi ako ug mahimo akong puti gayod kaayo. Pabatia ako sa tingog sa kalipay ug pagmaya; ug bisan gipigis ug gidugmok mo ako, malipay na usab ako. Ayaw isipa ang akong mga sala; hinuon papasa ang tanan kong pagkadaotan. Putlia, O Dios, ang akong kasingkasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo.
Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako; lig-ona ako ug himoang masinugtanon kanimo. Unya tudloan ko ang mga makasasala sa imong mga sugo, ug mamalik sila kanimo. Luwasa ako, O Dios nga manluluwas ko, ug sa kalipay awiton ko ang imong pagkamatarong. Tabangi ako sa pagsulti, O Ginoo, ug daygon ko ikaw. Dili ka gusto sa mga halad-sinunog, ug kon maghalad ako kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon; dili mo isalikway, O Dios, ang kasingkasing nga mapaubsanon ug mahinulsolon. O Dios, kahimut-i ug tabangi ang Sion; tukora pag-usab ang mga paril sa Jerusalem. Unya ikalipay mo na ang hustong mga halad ug ang tanang halad-sinunog lakip sa mga torong baka, ihalad na diha sa imong halaran.

Unang Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

O Ginoo nga akong Dios, ako nasayud nga ako dili takus nga mopasilong Kanimo ilalum sa mga atop sa balay sa akong kalag, kay ang tanan mga biniyaan, ug napukan, ug dili ka makakaplag og usa ka dapit nga angay sa butangan sa imong ulo. Apan sama nga gikan ka sa labing taas nga langit nagmapainubsanon sa imong kaugalingon alang sa among kaayohan, busa karon ipahiuyon ang imong kaugalingon sa akong pagpaubos. Ug sama sa pag-uyon mo sa paghigda sa usa ka langub, ug sa usa ka pasungan sa amang nga mga mananap, tugoti usab nga Ikaw makahigda sa pasungan sa akong kalag ug sulod sa akong nahugawan nga lawas. Ug sama nga wala ka magdumili pagsulod ug pagkaon uban sa mga makasasala sa balay ni Simon nga sanlahon, sa ingon tugoti usab ang pagsulod sa balay sa akong mapaubsanon nga kalag nga sanlahon ug makasasala. Ug sama nga wala mo isalikway ang babaye, nga usa ka bigaon ug usa ka makasasala nga sama kanako, sa diha nga siya miduol ug mihikap kanimo, malooy ka usab kanako, usa ka makasasala, ug sa akong pagduol ug paghikap kanimo, himoa nga ang kainit sa imong labing balaan nga Lawas ug Dugo magbalaan, maglamdag ug magpalig-on sa akong mapaubsanon nga kalag ug lawas, alang sa kahupayan gikan sa palas-anon sa akong daghan nga mga sala, alang sa usa ka panalipod gikan sa tanangdautang mga buhat, alang sa pagpugong ug pagsusi sa akong dautan ug walay hinungdan nga paagi sa kinabuhi, alang sa kaulawan sa tawhanong tinguha, alang sa pagbantay sa imong mga sugo, alang sa usa ka pagtubo sa imong balaan nga grasya, ug alang sa pag-uswag sa imong Gingharian. Kay ako mopaduol kanimo dili aron sa pagpanamastamas, O Kristo akong Dios, apan ingon nga nagmaisug tungod sa imong dili matukib nga kaayo, ug nga ako unta tungod sa dugay na nga panahon nga wala mokalawat dili unta mahimong tukbonon sa mga espirituhanon nga lobo. Busa, ako nag-ampo kanimo, O Ginoo, kay Ikaw lamang ang balaan, santosa ang akong kalag ug lawas, ang akong hunahuna ug kasingkasing, ang akong mga emosyon ug mga pagbati, ug bag-oha ako sa kinatibuk-an. Ibta ang kahadlok kanimo sa akong mga sakop, ug himoa nga ang imong pagkabalaan dili mapapas kanako. Ikaw usab ang akong katabang ug ang manlalaban, giyahi ang akong kinabuhi sa kalinaw, ug himoa ako nga takus nga mobarug sa imong toong kamot uban sa imong mga Santos: pinaagi sa pag-ampo ug mga pagpangamuyo sa imong putli nga inahan, sa imong mga Anghel nga nag-alagad, sa maputling Gahum ug sa tanan nga mga Santos nga makapahimuot pag-ayo kanimo. Amen.

Ang pag-ampo ni San Simeon ang Maghuhubad

O bugtong putli ug walay sala nga Ginoo, pinaagi sa dili malitok nga kalooy sa imong gugma alang sa mga tawo ikaw nagpakatawo ug misul-ob sa among tibuok nga kinaiya pinaagi sa putli ug ulay nga dugo, kaniya nga nanamkon kanimo pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo ug pinaagi sa kabubut-on sa Walay Katapusang Amahan; O Kristo Hesus, Kaalam, Kalinaw ug Gahum sa Dios, tungod sa imong pagsul-ob sa among kinaiyahan ikaw nag-antus aron paghatag sa imong kinabuhi alang sa among kaluwasan- ang Krus, ang lansang, ang mga Pana, ug ang Kamatayon -patya ang tanan nga mga makamatay nga mga pangibog sa akong lawas. Ikaw Kinsa pinaagi sa imong lubong miagaw sa mga kamandoan sa impyerno, ilubong usab karon uban sa maayo nga mga hunahuna ang akong dautan nga mga laraw, ug patibulaaga ang mga espiritu sa kadautan. Ikaw Kinsa pinaagi sa imong makahatag-kinabuhi nga Pagkabanhaw sa ikatolo ka adlaw, nagbanhaw sa among napukan nga unang mga Ginikanan, banhawa usab ako gikan sa pagkaunlod sa sala ug tultoli ako sa mga dalan sa paghinulsol. Ikaw Kinsa pinaagi sa imong mahimayaong Pagkayab naghatag og bili sa among pagkatawo ug nagpasidungog niini pinaagi sa imong paglingkod sa tuong kamot sa Amahan, himoa akong takus sa pag-ambit sa imong balaan nga mga misteryo, hatagi og dapit sa imong toong kamot uban sa mga linuwas. Ikaw Kinsa pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang Parakleto, ikaw naghimo sa imong santos nga mga Tinun-an nga takus pagagamiton, himoa usab ako makadawat sa Iyang pag-anhi. Ikaw Kinsa mobalik nganhi pag-usab aron sa paghukom sa Kalibutan uban sa hustisya, itugot usab nga ako makasugat kanimo sa ibabaw sa mga panganod, Ikaw nga naghimo kanako ug akong Magbubuhat, uban sa tanan mong mga Santos, aron ako sa walay katapusan maghimaya ug magdayeg kanimo uban sa imong Walay Katapusang Amahan ug sa Imong Labing santos, matarong ug maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Unang Pag-ampo ni San Juan Damasco

O Labing Gamhanang Ginoong HesuKristo nga among Dios, kinsa bugtong may kagahum sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tawo, tungod sa imong kaayo ug gugma alang sa mga tawo, lantawa ang akong mga kalapasan nga nahimo, sa kahibalo o pagka-walay alamag, ug himao ako nga takus ug dili mahinukman sa silot sa pagdawat sa imong balaan, mahimayaon, walay lama, ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo, dili ingon nga silot, ni ingon nga dugang sa mga sala, kondili alang sa paghinlo ug sa pagbalaan, ug ingon nga usa ka saad sa kinabuhi ug sa gingharian nga moabut, ingon nga usa ka proteksyon ug panabang, alang sa kalaglagan sa mga kaaway, ug alang sa pagpala sa akong daghan nga mga kalapasan. Kay Ikaw mao ang Dios sa kalooy, maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo, ug kanimo among ipadangat ang tanang pagdayeg, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Basilio nga Bantugan

Ako nasayud, O Ginoo, nga ako miambit sa imong putli nga Lawas ug bililhon nga dugo sa paagi nga dili takus, ug nga ako sad-an, ug ako mikaon ug miinum sa paghukom sa akong kaugalingon tungod sa wala pagpamalandong sa Imong Lawas ug Dugo akong Kristo ug Dios. Apan bitbit ang kaisug gikan sa imong kalooy ako moduol kanimo, kay ikaw miingon: “Siya nga mokaon sa akong Unod ug moinom sa akong dugo magpabilin kanako ug ako diha kaniya.” Busa malooy ka, O Ginoo, ug ayaw ako himoa nga usa ka panig-ingnan, ako nga usa ka makasasala, apan kaloy-i intawon ako sumala sa Imong kalooy; ug himoa nga kining Santos nga mga Butang makahatag kanako og kaayohan, kahinlo lamdag, panalipod, kaluwasan ug kabalaan sa lawas ug kalag, sa pagbiya sa tanang walay pulos nga mga hunahuna, sa tanang dautan nga mga binuhatan ug sa tanang mga dautang kalihokan nga wala mabantayi sa akong mga kaubanan ug ginsakpan, alang sa pagsalig ug paghigugma Kanimo, alang sa kabag-ohan sa kinabuhi ug sa seguridad, alang sa dugang nga hiyas ug kahingpitan, alang sa katumanan sa mga sugo, alang sa pakig-uban sa Espiritu Santo, ingon nga usa ka balon sa kinabuhing dayon, ug ingon nga usa ka madawat nga depensa sa imong makalilisang nga hukmanan, dili alang sa paghukom o alang sa pagkahinukman sa silot.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Dili ako takus, O Ginoo ug Manluluwas, nga ikaw mopasilong sa atop sa akong kalag; apan tungod sa imong gugma alang sa mga tawo Imong kabubut-on nga mopuyo kanako, ako uban sa kaisug moduol. Ikaw nagmando: Ablihan ko og halapad ang mga pultahan nga Ikaw lamang ang naghimo, aron Ikaw makasulod tungod kay ang pagkamahigugmaon maoy Imong kinaiya, sulod ug lamdagi ang akong mangitngit nga hunahuna. Nagatuo ako nga Imong kabubut-on ang pagbuhat niini, kay wala mo gipapahawa ang babayeng bigaon nga miduol kanimo uban sa mga luha, ni wala mo isalikway ang maniningil sa buhis nga naghinulsol, ni wala mo gi-abog ang Kawatan nga miila sa imong Gingharian, ni wala mo biyai si Pablo ang mahinulsulon nga maglulutos; apan ang tanang miduol kanimo nga may paghinulsol Imong gibutang sa panon sa imong mga higala, O Ikaw Kinsa mao lamang ang bugtong dalaygon sa kanunay, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ikatulong Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Ginoong Hesukristo nga akong Dios, kalimti, pasayloa, ug wagtanga ang mga sala ug mga kalapasan nga nahimo niining Imong makasasala, walay pulos ug dili takus nga sulugoon sukad pa sa akong pagkabatan-on, hangtod niining adlawa ug taknaa, nahimo man tungod sa pagka-walay kahibalo o sa pagka-walay alamag, sa pulong o sa buhat ug sa mga katuyoan o sa mga hunahuna, ug bisan pinaagi sa batasan o pinaagi sa akong mga pagbati. Ug pinaagi sa tabang niya nga nanamkon kanimo sa walay binhi, ang maputli ug kanunayng-birhen Maria, Imong Inahan, ang akong bugtong ug tinuod nga paglaum ug panalipod ug kaluwasan, himoa akong takus ug dili mahinukman sa silot sa pagdawat sa imong putli, walay-kamatayon, makahatag-kinabuhi ug makalilisang nga mga misteryo, alang sa kapasayloan sa mga sala ug alang sa kinabuhing dayon, alang sa pagkabalaan, lamdag, kalig-on, sa kaayohan sa kalag ug lawas, ug alang sa pagwagtang sa hingpit sa akong mga dautan nga mga hunahuna ug mga katuyoan ug mga sayop nga mga paghukom ug pangibog sa unod tungod sa hugaw ug dautan nga mga espiritu. Kay imo man ang gingharian, ang gahum, dungog, himaya ug pagsimba, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ikaduhang Pag-ampo ni San Juan Damasco

Ako nagatindog sa atubangan sa mga pultahan sa imong balaang puloy-anan, apan wala ko nabiyaan ang hugaw ug makalilisang ko nga mga hunahuna. Apan O Kristo nga among Dios, Nga nagmatarung sa maniningil sa buhis, ug nagpakita og kalooy sa babayeng taga-Canaan, ug ikaw nag-abli sa mga ganghaan sa Paraiso alang sa Kawatan, ablihi alang kanako ang mga kahiladman sa imong gugma sa mga tawo, ug sa akong pagduol ug paghikap Kanimo, dawata intawon ako sama sa babayeng bigaon ug sa babayeng nagtalinugo. Kay ang una nakadawat og kaayohan tungod sa paghikap sa sidsid sa imong bisti, ug ang usa pinaagi sa paghikap sa imong sagradong mga tiil napasaylo sa iyang mga sala. Ug ako, uban sa kahadlok, mangahas sa pagdawat sa imong tibuok Lawas. Ayaw intawon itugot nga masunog ako, apan dawata ako sama kanila; hayagi ang mga pagbati sa akong kalag, ug sunoga ang mga lama sa akong mga sala: pinaagi sa pagpataliwala niya nga nanganak kanimo sa walay binhi, ug sa Langitnong Gahum, kay dalaygon Ikaw sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ikaupat nga Pag-ampo ni San Juan Krisostomo

Nagatuo ako O Ginoo ug ako nagakumpisal nga Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Buhing Dios, nga mianhi sa kalibotan aron luwason ang mga makasasala, ilabina gayud kanako. Nagatuo usab ako nga kini mao ang Imong labing putli nga Lawas ug labing bililhong Dugo. Busa nangamuyo ako Kanimo Ginoo, maluoy Ka kanako, pasayloa ako sa akong mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nasayran ug ang wala masayri, ug himoa akong takus nga makadawat sa Imong Balaang Sakramento alang sa kapasayloan sa akong mga sala nganha sa kinabuhing walay katapusan, Amen.

Mga pulong ni San Simeon ang Maghuhubad

Lantawa moduol ako alang sa Langitnong Pagkalawat. Oh Magbubuhat, ayaw intawon itugot nga ako masunog tungod sa pagkalawat, kay ikaw mao ang Kalayo, nga nagasunog sa mga nga dili takus. Apan putlia ako gikan sa tanang mantsa.

Dayon litokon kini nga pag-ampo

Sa imong Myistikong Panihapon, O Anak sa Dios, dawata ako karon sa pagkalawat; kay ako dili manugilon sa mga Misteryo ngadto sa imong mga kaaway; Dili ko Ikaw budhian og usa ka halok sama ni Hudas; apan sama sa Kawatan ako magasugid Kanimo. Hinumdumi ako, O Ginoo, sa imong Gingharian.

Ug dayon kini nga mga linya

Kurog, O tawo, sa diha nga ikaw makakita sa balaang Dugo, kay kini usa ka kalayo nga nagasunog sa mga nga dili takus. Ang Lawas sa Dios nga nagabalaan ug nagaalima; kini nagabalaan sa espiritu ug sa kahibulongan nagapakaon sa mga hunahuna.

Ug kini nga mga Troparia

Gibihag mo ako uban sa pangandoy, O Kristo, ug pinaagi sa imong balaan nga gugma bag-oha ako. Apan sunoga sa espirituhanong kalayo ang akong mga sala ug himoa akong takus nga mapuno sa kalipay diha kanimo, aron ako molukso sa kalipay, O maloloy-ong Ginoo, ug magsangyaw sa Imong ikaduhang pagbalik. Uban sa katahom sa imong mga Santos unsaon sa pagsulod sa sama kanako nga dili takus? Kay kon ako mangahas sa pagsulod sa imong kombira, ang akong kupo magabudhi kanako, kay kini dili usa ka bisti sa kasal, ug ingon sa usa ka binilanggo ako isalikway sa mga anghel. Hinloi ang akong kalag gikan sa kahugaw ug luwasa ako, O Ginoo, tungod sa imong gugma sa mga tawo.

Ug kini nga Pag-ampo

Labawng Mahigugmaon sa mga tawo, Ginoong Hesus nga akong Dios, ayaw itugot nga kining Balaan nga mga Butang mahimong hukom alang kanako tungod kay dili ako takus, kondili, aron sa paghinlo ug sa pagbalaan sa akong kalag ug sa lawas, ug ingon sa usa ka saad sa kinabuhi ug sa gingharian nga moabut. Kay maayo alang kanako ang pagpabilin diha sa Dios ug sa pagbutang diha sa Ginoo sa akong paglaum sa kaluwasan.