Prayer of the Elders of Optina

Ang pag-ampo sa mga Tigulang sa Optina

Itugot kanako, oh Ginoo, nga uban sa kalinaw sa hunahuna ako maka-atubang sa tanang mahitabo niining adlawa. Itugot kanako nga hingpit akong ikapahinungod ang akong kaugalingon sa imong balaan nga kabubut-on. Sa matag takna niining adlawa, tudloi ug tabangi ako sa tanang mga butang. Bisan unsa nga mga balita nga akong madawat ning adlawa, tudloi ako sa pagdawat niini, uban sa lig-on ug hugot nga pagtuo nga ang tanan nga panghitabo katuman sa imong balaan nga kabubut-on. Dumalahon mo ang akong mga hunahuna ug mga pagbati sa tanan ko nga buhaton ug isulti. Sa diha nga may mga butang nga wala damhang mahitabo, itugot nga ako dili makalimot nga ang tanang moabut gikan gayud kanimo. Tudloi ako sa pagawi nga matinud-anon ug makatarunganon ngadto sa matag sakop sa akong pamilya, nga ako dili makahatag kalibog ug kasubo ngadto ni bisan kinsa. Ihatag kanako, akong Ginoo, ang kalig-on sa paglahutay sa kakapoy sa adlaw, ug sa pagpas-an sa akong bahin sa tanang mga panghitabo. Giyahan mo ang akong kabubut-on ug tudloi ako sa pag-ampo, sa pagtuo, sa paglaum, sa pag-antos, sa pagpasaylo, ug sa paghigugma. Amen.