Ang Pag-ampo sa Buntag

Inig-bangon sa higdaanan, sa dili pa magbuhat sa bisan unsang gimbuhaton, mobarog ug ibutang ang kaugalingon diha sa presensya sa Dios nga maoy nasayud sa tanan, manguros og moingon:

Sa ngalan sa + Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Ang Pag-Ampo sa Makasasala

O Dios, maluoy ka kanako nga makasasala. (3x)

Pag-Ampo sa Pagsugod

O Ginoong Hesukristo, Anak sa Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa Imong labing putli nga Inahan ug sa tanang mga santos, maluoy ka kanamo. Amen

Himayaon Ka, among Dios, himayaon Ka.

O Langitnong Hari ug maghuhupay, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang, tinubdan sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka og puyo uban kanamo, hinloi kami sa kadautan og luwasa ang among mga kalag, O ikaw nga tinubdan sa katarung.

Santos + Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3X)

Himaya sa + Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo, O Ginoo hinloi kami sa among mga sala, O Magtutudlo pasayloa ang among mga kalapasan, O Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa Imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3X)

Himaya sa + Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagbalaan ang Imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang tinapay namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo og dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

Troparia sa Santisima Trinidad

Sa pagbangon gikan sa katulogon, nagayukbo kami Kanimo, O Bugtong Matarong, ug sa alawiton sa mga anghel, nagapangilaba kami Kanimo sa makusog, O Bugtong Makagagahum. Santos, Santos, Santos Ka O Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, malooy ka kanamo.

Himaya sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Gikan sa higdaanan ug katulogon gipukaw Mo ako, O Ginoo: dan-agi ang akong hunahuna ug kasingkasing ug ablihi ang akong mga ngabil aron makaawit ako Kanimo, O Santisima Trinidad: Santos, Santos, Santos Ka O Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, malooy ka kanamo.

Karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Sa kalit ang maghuhukom moabot, ug ang binuhatan sa tagsa-tagsa igabutyag; apan uban sa kahadlok nagapangilaba kami Kanimo tunga-tunga sa kagabhion. Santos, Santos, Santos Ka O Dios; pinaagi sa mga pag-ampo sa Inahan sa Dios, malooy ka kanamo.

Ginoo malooy Ka. (12X)

Pag-Ampo sa bantugang si San Basilio Ngadto sa Santisima Trinidad

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, nagpasalamat ako kanimo, O Santos nga Trinidad, kay pinaagi sa imong dakung kaayo ug pailub wala ka masuko kanako, ang usa ka tapulan ug makasasala, ni wala mo ako gilaglag bisan sa akong mga kasal-anan, apan ikaw nagpakita sa imong naandan nga gugma alang sa katawhan ; ug sa diha nga ako naghapa kay nawad-an nag paglaum, gipabangon mo ako sa pagtuman sa pagbantay sa kabuntagon ug paghimaya sa imong gahum. Ug karon lamdagi ang akong salabutan ug ang akong baba aron ako mamalandong sa imong mga pulong, ug makasabut sa imong mga sugo ug magbuhat sa imong kabubut-on, ug moawit og pagdayeg Kanimo sa kinasingkasing nga paghinolsol, ug mag-awit ug mga pagdayeg sa Imong labing balaang ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

+Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
+Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
+Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 50 (51)

O Dios, kaloy-i intawon ako tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy! Hugasi ako sa tanan kong pagkadaotan, ug hinloi ako sa akong sala! Giila ko ang akong kalapasan ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo—kanimo lamang—ug nakabuhat ug butang nga giisip mong daotan. Busa husto ka sa imong paghukom ug pagsilot kanako; gipakita mo ang imong pagkamatarong. Daotan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon. Apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anong kasingkasing, busa pun-a ang akong kaisipan sa imong kaalam. Hinloi ako pinaagi sa hisopo ug maputli ako; hugasi ako ug mahimo akong puti gayod kaayo. Pabatia ako sa tingog sa kalipay ug pagmaya; ug bisan gipigis ug gidugmok mo ako, malipay na usab ako. Ayaw isipa ang akong mga sala; hinuon papasa ang tanan kong pagkadaotan. Putlia, O Dios, ang akong kasingkasing ug hatagi akog bag-o ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako; lig-ona ako ug himoang masinugtanon kanimo. Unya tudloan ko ang mga makasasala sa imong mga sugo, ug mamalik sila kanimo. Luwasa ako, O Dios nga manluluwas ko, ug sa kalipay awiton ko ang imong pagkamatarong. Tabangi ako sa pagsulti, O Ginoo, ug daygon ko ikaw. Dili ka gusto sa mga halad-sinunog, ug kon maghalad ako kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon; dili mo isalikway, O Dios, ang kasingkasing nga mapaubsanon ug mahinulsolon. O Dios, kahimut-i ug tabangi ang Sion; tukora pag-usab ang mga paril sa Jerusalem. Unya ikalipay mo na ang hustong mga halad ug ang tanang halad-sinunog lakip sa mga torong baka, ihalad na diha sa imong halaran.

Ang Simbolo sa Orthodox nga Pagtuo

Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili makita;
Ug sa usa ka Ginoo, si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Dios, nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan; Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya ang tanan nangahimo;
Alang kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan mikanaug siya gikan sa langit, sa gahum sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo;
Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, namatay ug gilubong.
Ug sa ikatulong adlaw siya nabanhaw sumala sa mga Kasulatan.
Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan;
Mobalik Siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang Iyang Gingharian walay katapusan.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Maghahatag sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan, uban sa Amahan ug sa Anak Siya gisimba ug gihimaya, Siya nagasulti pinaagi sa mga Propeta;
Nagatuo ako sa Usa, Santos, Katoliko, ug Apostoliko nga Simbahan;
Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala;
Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay;
Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Pag-ampo I, ni San Macario ang Bantugan

O Dios, hinloi ako nga usa ka makasasala, kay wala akoy nabuhat nga matarong sa imong panan-aw; apan luwasa ako gikan sa mga dautan, ug matuman ang imong pagbuot kanako, aron maablihan ko kining dili takus nga mga ngabil nga dili mapanghimaraut, sa pagdayeg sa imong balaan nga ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo II, sa mao gihapon nga santos

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, naghalad ako Kanimo, O Manluluwas, niining alawiton sa tungang gabii, naghapa ug nagatu-aw ako kanimo: Itugot nga dili ako makatulog sa kamatayon sa sala, apan maluoy ka kanako, O Ikaw Kinsa kinabubut-ong nagpalansang sa krus, dali ug tabanga ako gikan sa paglunang sa pagkatapulan, ug luwasa ako pinaagi sa pag-ampo ug sa mga pangamuyo; ug human sa pagkatulog sa kagabhion, ipadan-ag nganhi kanako karong adlawa ang kaluwasan sa sala ug luwasa ako.

Pag-ampo III, sa mao gihapon nga santos

Sa akong pagbangon gikan sa pagkatulog, midangop ako kanimo, O Ginoo, Mahigugmaon sa mga tawo, pinaagi sa imong mahigugmaong-kalolot, ako maningkamot sa pagbuhat sa imong tahas, nangamuyo ako kanimo: Tabangi ako sa tanang panahon, sa tanang mga butang, ug luwasa ako gikan sa tanang kalibutanon ug dautang butang ug sa tanang gusto sa panulay, luwasa ako, ug giyahi ako ngadto sa imong walay katapusang gingharian. Kay Ikaw mao ang akong Magbubuhat, ang tighatag ug tinubdan sa tanang mga maayong butang ug Kanimo anaa ang tanan kong paglaum, ug Imo ang tanang himaya, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo IV, sa mao gihapon nga santos

O Ginoo, kinsa sa imong pagkamaayo ug sa imong dakung kalooy mitugot kanako, imong alagad, nga makalabang sa kagabhion nga luwas gikan sa pagsamok sa mga dautan: Himoa, O Ginoo, Magbubuhat sa tanang mga butang, lamdagi ako pinaagi sa imong tinuod nga kahayag ug giyahi ang akong kasingkasing sa pagbuhat sa imong kabubut-on, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo IX, ngadto sa Santos nga Anghel Magbalantay

O santos nga anghel nga nagbantay sa akong alaot nga kalag ug sa akong kinabuhi, bisan usa ako ka makasasala ayaw intawon ako pagbiyai, ni talikdan mo tungod sa akong pagka-walay pailob. Ayaw hatagi og higayon ang maliputon nga panulay sa pagmando kanako pinaagi sa pagpanlupig sa akong mortal nga lawas, lig-ona kining alaut ug luya ko nga mga kamot, ug giyahi ako sa dalan sa kaluwasan. O santos nga anghel sa Dios, magbalantay ug tigpanalipod sa akong alaot nga kalag ug lawas, pasayloa ako sa tanan kong mga kalapasan batok kanimo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi; ug kung ako nakasala sa miaging gabii, panalipdi ako karong adlawa, ug bantayi ako gikan sa tanang tintasyon sa kaaway, aron dili ako makapasuko sa Dios sa bisan unsang sala. Ug i-ampo mo ako ngadto sa Ginoo, nga Siya magtudlo kanako sa pagbaton og kahadlok Kaniya, ug magapakita kanako, nga Iyang alagad, nga mahimong takus sa Iyang kaayo. Amen.

Pag-ampo X, ngadto sa Labing Santos nga Inahan sa Dios

O labing santos nga Inahan sa Dios, pinaagi sa imong balaan ug labing-gamhanan nga mga pag-ampo, kuhaa gikan kanako, imong ubos ug alaut nga ulipon, ang mga kasubo, ang pagkalimtanon, ang mga kabuang, ang pagkadanghag, ang tanang kahugaw, ang pagkadautan, ang mga mapasipalahong hunahuna gikan sa akong alaot nga kasingkasing ug sa akong mangitngit nga hunahuna. Ug palonga ang kalayo sa akong mga tawhanong pagbati, kay ako kabus ug timawa, busa luwasa ako gikan sa daghan ug mapintas nga mga handumanan ug mga buhat, ug magpahigawas kanako gikan sa tanang dautan nga mga epekto. Kay bulahan ikaw sa tanan nga mga kaliwatan, ug daygon ang imong halangdon nga ngalan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo ngadto sa Santos nga Sangay

I-ampo mo ako ngadto sa Dios, O San (_________) nga nakapahimuot pag-ayo sa Dios kay ako mainitong midangop kanimo, ang dali nga tigtabang ug tigpangamuyo alang sa akong kalag.

Awit alang sa Labing Santos nga Inahan sa Dios

O Inahan sa Dios ug Birhen, maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo; Bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa imong tiyan, kay ikaw nanganak sa Manluluwas sa among mga kalag.

Troparion sa Krus

Luwasa, O Ginoo, ang imong katawhan, ug panalangini ang imong mga tinubos; Ihatag ngadto sa tanang Orthodox nga mga Kristohanon ang kadaugan batok sa mga kaaway; ug pinaagi sa gahum sa imong Krus bantayi ang imong katilingban.

Unya paghalad og usa ka mubo nga pag-ampo alang sa panglawas ug kaluwasan sa imong espirituhanon nga amahan, sa imong mga ginikanan, mga paryente, sa mga anaa sa awtoridad, mga tighatag og kaayohan, ang uban nga nailhan nimo, ang mga masakiton, o ang mga anaa sa mga kasub-anan.

Ang pag-ampo sa mga Tigulang sa Optina

Itugot kanako, O Ginoo, nga uban sa kalinaw sa hunahuna ako maka-atubang sa tanang mahitabo niining adlawa. Itugot kanako nga hingpit akong ikapahinungod ang akong kaugalingon sa imong Balaan nga Kabubut-on.Sa matag takna niining adlawa, tudloi ug tabangi ako sa tanang mga butang. Bisan unsa nga mga balita nga akong madawat ning adlawa, tudloi ako sa pagdawat niini, uban sa lig-on ug hugot nga pagtuo nga ang tanan nga panghitabo katuman sa imong balaan nga Kabubut-on. Dumalahon mo ang akong mga hunahuna ug mga pagbati sa tanan ko nga buhaton ug isulti. Sa diha nga may mga butang nga wala damhang mahitabo, itugot nga ako dili makalimot nga ang tanang moabut gikan gayud kanimo. Tudloi ako sa pagawi nga matinud-anon ug makatarunganon ngadto sa matag sakop sa akong pamilya, nga ako dili makahatag kalibog ug kasubo ngadto ni bisan kinsa. Ihatag kanako, akong Ginoo, ang kalig-on sa paglahutay sa kakapoy sa adlaw, ug sa pagpas-an sa akong bahin sa tanang mga panghitabo. Giyahan Mo ang akong kabubut-on ug tudloi ako sa pag-ampo, sa pagtuo, sa paglaum, sa pag-antos, sa pagpasaylo, ug sa paghigugma. Amen.

Katapusang Pag-ampo

Angay ug matarong gayud ang pagdayeg kanimo, O Theotokos, kanunayng bulahan ug labing putli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug labawng gidayeg kaysa Serapin, ikaw nga sa walay sala nagpakatawo sa Dios ang Pulong, O matuod nga Theotokos, gihimaya ka namo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo, maluoy ka. 3x

O Ginoo, bendisyoni kami.

O Ginoong Jesukristo, ang Anak sa Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing putli nga Inahan, sa among mga santos nga mga amahan nga mahadlokon sa Dios ug sa tanan nga mga santos, malooy ka kanamo. Amen.