Pag-Ampo sa Dili Pa Mangaon

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa kahangturan sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, malooy ka. 3x

Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong HesuKristo nga among Dios, malooy ka kanamo. Amen.

Pag-Ampo Human og Pangaon

Nagpasalamat kami animo, oh Kristo nga among Dios, nga gitagbaw mo kami sa imong yutan-ong mga gasa; ayaw kami hikawi sa imong langitnong gingharian, apan ingon nga ikaw mitungha taliwala sa imong mga tinun-an, oh Manluluwas, ug naghatag kanila sa kalinaw, umanhi ka kanamo ug luwasa kami.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa kahangturan sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo, malooy ka. 3x

Ginoo, bendisyoni.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, oh Ginoong HesuKristo nga among Dios, malooy ka kanamo. Amen.