Ang Pag-ampo sa Gabii

Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

O Langitnong Hari ug maghuhupay, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang, tinubdan sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka og puyo uban kanamo, hinloi kami sa kadautan og luwasa ang among mga kalag, O ikaw nga tinubdan sa katarung.

Santos + Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3X)

Himaya sa + Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo, O Ginoo hinloi kami sa among mga sala, O Magtutudlo pasayloa ang among mga kalapasan, O Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa Imong ngalan.

Ginoo malooy ka (3X)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagbalaan ang Imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang tinapay namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo og dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan. Amen.

Troparia

Malooy ka kanamo, O Ginoo, malooy ka kanamo; sama sa napukan sa bisan unsang depensa, kaming mga makasasala naghalad niining among mga pag-ampo kanimo ingon nga Agalon; malooy ka kanamo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Ginoo malooy ka kanamo, kay ikaw ang among paglaum, ayaw intawon kasuko pag-ayo kanamo, ni hinumdoman mo ang among mga kasal-anan; apan tan-awa kami karon kay Ikaw maloloy-on, luwasa kami gikan sa among mga kaaway, kay Ikaw mao ang among Dios, ug kami, ang imong katawhan; kaming tanan mga binuhat sa imong mga kamot, busa kami nagsangpit sa imong ngalan.

Karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ang pultahan sa kalooy ablihi alang kanamo O bulahang Inahan sa Dios, kay sa among pagsalig kanimo, dili kami mangahanaw; pinaagi kanimo hinaut nga kami maluwas gikan sa kalisdanan, kay ikaw mao ang kaluwasan sa Kristohanong lumba.

Ginoo malooy ka. 12x

Pag-ampo I, ni San Macario ang Bantugan

O Walay Katapusang Dios ug Hari sa tanang binuhat, Kinsa nagtugot kanako nga moabut niining taknaa, pasayloa ako sa mga sala nga akong nahimo niining adlawa sa buhat, sa pulong, ug sa hunahuna; ug hinloi, O Ginoo, ang akong uyamot nga kalag sa tanang kahugawan sa unod ug sa espiritu, ug itugot kanako, O Ginoo, nga makatulog niining gabhiona nga malinawon; nga sa pagbangon gikan sa akong higdaanan, ako makadayeg sa imong labing balaang ngalan sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug buntoga ang mga kaaway, unodnon man o espirituhanon, nga kanunay nakiggubat batok kanako. Ug luwasa ako, O Ginoo, gikan sa mga walay pulos nga mga hunahuna ug mga tinguha sa dautan nga nakahugaw kanako. Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya: sa + Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen

Pag-ampo II, ni San Antioko

O Makagagahum sa tanan, Pulong sa Amahan, O HesuKristo, Ikaw Kinsa hingpit: tungod sa Imong dakong kalooy, ayaw intawon ako biyai, kanunay pabilin kanako, nga imong ulipon. O Hesus, Maayong Magbalantay sa Imong mga karnero, luwasa intawon ako gikan sa lingla sa bitin, ayaw intawon ako ibilin sa gahum ni Satanas, kay ang binhi sa kasal-anan anaa kanako. Apan Ikaw, O Ginoo, ang Dios nga ginasimba, ang Balaang Hari, Ginoong HesuKristo, sa akong pagkatulog, bantayi ako sa silaw sa Walay pagkapalong Mong Kahayag, ang imong Balaan nga Espiritu, nga maoy nagbalaan sa imong mga tinun-an. O Ginoo, ihatag kanako, ang imong dili takus nga sulugoon, ang kaluwasan sa ibabaw sa akong higdaanan. Lamdagi ang akong hunahuna sa kahayag sa pagtugkad sa imong Santos nga Ebanghelyo; ang akong kalag sa gugma sa imong Krus; ang akong kasingkasing uban sa kaputli sa imong pulong; ang akong lawas, uban sa imong mainantusong pagbati. Ang akong mga hunahuna diha sa imong pagkamapainubsanon, ug patindoga ako sa hustong panahon alang sa imong kahimayaan. Kay labing dalaygon ikaw, uban sa imong walay sinugdanang Amahan, ug sa Labing Santos nga Espiritu, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo III, ngadto sa Espiritu Santo

O Ginoo, Langitnong Hari, Maghuhupay, Espiritu sa kamatuoran, ipakita ang Imong kalooy ug malooy ka kanako, ang imong makasasala nga ulipon, hukasa gikan kanako ang pagkadili takus, ug pasayloa ako sa tanan kong mga sala batok kanimo karon isip sa usa ka tawo, ug dili lamang ingon sa usa ka tawo, kondili, labaw pa gani kay sa usa ka mapintas nga mananap, ang akong mga sala tinuyo ug dili-tinuyo, nasayran ug wala nasayri, bisan gikan pa sa akong pagkabatan-on, ug gikan sa dautang sugyot, o kon gikan sa pagpabagag nawong ug paglipay-lipay.

Kon ako nanumpa sa imong ngalan, o nagpasipala niini sa akong hunahuna; o nakapasubo ni bisan kinsa, o nasuko mahitungod sa bisan unsa nga butang; o namakak, o nagsige na lag katulog bisan wala kinahanglana, o kon ang usa ka makililimos miduol kanako ug gitamay ko siya; o kon ako nakapasubo sa akong igsoon nga lalake, kon nakig-away, o naghukom ni bisan kinsa; o kon ako nangandak, o puno sa garbo, o nasuko; kon diha nga ako mitindog sa pag-ampo, sa akong hunahuna nabalda sa mga lalang niini nga kalibutan, o sa mga hunahuna sa pagkadautan; o kon ako nagpatuyang sa pagkaon, o nakainum sa hilabihan, o mikatawa sa pagpatuyang; kung ako naghunahuna og dautan, nakakita sa katahum sa uban ug nga nahugaw ang akong kasingkasing; kon ako nakasulti og sayop nga mga butang, o nangatawa sa pagbiaybiay sa mga sala sa akong igsoon nga lalake bisan nga ang akong kaugalingon nga mga sala mas daghan og dili maihap; kon ako mapasagaron sa pag-ampo, o nakabuhat og mga sayop nga wala nako mahinumdumi, alang niining tanan ug sa mga labaw pa niini nga akong nabuhat: malooy ka kanako, O Magtutudlo, akong Magbubuhat, ang imong nagmasulob-on ug dili takus nga sulugoon, hukasi ug pasayloa ako niining tanan, kay Ikaw mao ang matarong ug mahigugmaon sa mga tawo, aron nga kining tawong maibugon, makasasala, ug makapasubo sama kanako, makahigda, makatulog, ug makapahulay diha sa kalinaw. Ug ako mosimba, moawit, ug magahimaya sa imong labing halangdon nga ngalan, uban sa Amahan ug sa Iyang Bugtong Anak, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo V

O Ginoo nga among Dios, tungod kay Ikaw maayo ug sa Mahigugmaon sa mga tawo, pasayloa ako sa akong mga sala karong adlawa sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Hatagi ako og malinawon ug dili matugaw nga pagkatulog; ipadala ang imong anghel nga magbalantay sa pagpanalipod kanako gikan sa tanang kadautan. Kay Ikaw mao ang magbalantay sa among mga kalag ug mga lawas, ug nganha kanimo among ibalik ang himaya: sa + Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo VI

O Ginoo nga among Dios, kinsa among gituohan, ug kang kinsang Ngalan among ginasangpit labaw sa tanang mga ngalan, ihatag kanamo, samtang kami mangatulog, ang kapahulayan sa kalag ug sa lawas, ug bantayi kami gikan sa tanang mga damgo, ug sa ngitngit nga kalipayan; pahunonga ang binhi sa mga tinguha nga lawasnon ug palonga ang makasunog nga tinguha sa unod. Itugot nga kami makapuyo sa kaputli sa buhat ug sa pulong, nga kami makaangkon og daghang mga hiyas sa kinabuhi, ug dili mahulog gikan sa imong gisaad nga mga panalangin; kay dalaygon ikaw sa walay katapusan. Amen.

Pag-ampo VII, ni San Juan Krisostomo

1. O Ginoo, ayaw ihikaw kanako ang imong langitnon ug maayong mga butang.
2. O Ginoo, luwasa ako gikan sa walay-katapusang kasakit.
3. O Ginoo, kung ako nakasala sa hunahuna o sa buhat, pasayloa ako.
4. O Ginoo, luwasa ako gikan sa tanang pagkawalay alamag, pagkalimtanon, pagkatalawan, pagkagahi ug pagkawalay pagbati.
5. O Ginoo, luwasa ako gikan sa tanang tintasyon.
6. O Ginoo, lamdagi ang akong kasingkasing nga buot pangitngiton sa dautan.
7. O Ginoo, ingon nga usa ka tawo ako nakasala, apan Ikaw, ingon nga maloloy-on nga Dios, malooy ka kanako, lantawa ang mga kasakit sa akong kalag.
8. O Ginoo, ipadala ang imong grasya aron pagtabang kanako, aron ako magahimaya sa imong balaang ngalan.
9. O Ginoong Hesukristo, isulat ako, imong alagad diha sa Basahon sa Kinabuhi, ug hatagi ako og usa ka maayong katapusan.
10. O Ginoo nga akong Dios, bisan tuod ako walay nahimo nga maayo sa imong panan-aw, apan hatagi ako pinaagi sa imong grasya og usa ka maayo nga sinugdanan.
11. O Ginoo, sabligi ang akong kasingkasing sa tun-og sa imong grasya.
12. O Ginoo sa langit ug sa yuta, hinumdumi ako, imong makasasala, makauulaw ug mahugaw nga alagad, diha sa imong Gingharian, Amen.
13. O Ginoo, dawata ang akong paghinulsol.
14. O Ginoo, ayaw ako pagbiyai.
15. O Ginoo, ayaw ako itugyan sa panulay.
16. O Ginoo, hatagi ako og maayong mga hunahuna.
17. O Ginoo, hatagi ako og mga luha, sa paghinumdom sa kamatayon, ug paghinolsol.
18. O Ginoo, hatagi ako og hunahuna sa pagsugid sa akong mga sala.
19. O Ginoo, hatagi ako og pagkamapainubsanon, kaputli, ug pagkamasulundon.
20. O Ginoo, hatagi ako og pailub, kaisug, ug sa kaaghup.
21. O Ginoo, itisok kanako ang gamut sa katarong, ang kahadlok kanimo diha sa akong kasingkasing.
22. O Ginoo, tudloi ako sa paghigugma Kanimo sa akong tibuok nga kalag ug hunahuna, ug sa tanang mga butang sa pagbuhat sa imong kabubut-on.
23. O Ginoo, panalipdi ako gikan sa dautang mga tawo, ug sa mga demonyo, ug mga tinguha, ug gikan sa tanang dili maayong butang.
24. O Ginoo, Ikaw nahibalo nga ikaw nagabuhat sa imong kabubut-on: matuman usab ang imong pagbuot nganhi kanako nga usa ka makasasala; kay dalaygon ikaw sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo IX, ngadto sa Labing Santos nga Inahan sa Dios

O maayong Inahan sa Maayong Hari, labing putli ug bulahang Inahan sa Dios, Birhen Maria, ibubo ang kalooy sa imong Anak ug among Dios sa ibabaw sa akong timawa nga kalag, ug pinaagi sa imong pagpataliwala giyahi ako ngadto sa mga maayong buhat, aron nga ang nahabilin nga mga panahon sa akong kinabuhi walay ikasaway, ug makaabot sa paraiso pinaagi kanimo, O Birhen nga Inahan sa Dios, bugtong ulay ug bulahan.

Pag-ampo X, ngadto sa Santos nga Anghel Magbalantay

O Anghel ni Kristo, ang akong santos nga anghel magbalantay ug tigpanalipod sa akong kalag ug lawas, pasayloa ako sa tanan kong mga sala niining adlawa, ug luwasa ako gikan sa tanang dautang mga kaaway kay tingali unya ako makahatag kasuko sa akong Dios sa bisan unsang sala. Pag-ampo alang kanako, usa ka makasasala ug dili takus nga sulugoon, aron imo akong ikaatubang nga angayan sa kaayo ug kalooy sa Labing Santos nga Trinidad, ug sa Inahan sa akong Ginoong Hesukristo, ug sa tanang mga santos. Amen.

Kontakion alang sa Inahan sa Dios

Kanimo madaugong lider, kami nga imong mga ulipon nagpahinungod sa usa ka fiesta sa kadaugan ug pagpasalamat, ingon nga mga linuwas gikan sa mga pag-antus, O Theotokos; apan ingon nga ikaw uban sa gahum nga dili mabuntog, gikan sa tanang mga kakuyaw nga mahitabo, luwasa kami, aron kami magapangilaba kanimo: Maglipay ka, ikaw pangasaw-onon nga wala gikasal!

Labing mahimayaong Birhen sa kanunay, Inahan ni Kristo nga Dios, ipadangat ang among mga pag-ampo sa imong Anak, among Dios, aron nga pinaagi kanimo ang among mga kalag maluwas.

Ang tanan kong paglaum gibutang ko diha kanimo, O Inahan sa Dios: ibutang ako ilalum sa imong panalipod. O Birhen nga Inahan sa Dios, ayaw kapungot kanako nga usa ka makasasala, kay nagkinahanglan ako sa imong tabang ug sa imong proteksyon, malooy ka kanako, kay ang akong kalag naglaum kanimo.

Ang akong paglaum mao ang Amahan, ang akong dalangpanan mao ang Anak, ang akong proteksyon mao ang Espiritu Santo: O Santisima Trinidad, himayaon Ka.

Angay ug matarong ang pagdayeg kanimo, ang Theotokos, kanunayng-bulahan, labing putli ug Inahan sa among Dios. Labaw ka nga gitahod kaysa mga kerubin, ug labawng gidayeg kaysa Serapin, ikaw nga sa walay sala nagpakatawo sa Dios ang Pulong, O Theotokos, gihimaya ka namo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo malooy ka. 3x

O Ginoo, bendisyoni kami.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa atong santos nga mga amahan, Oh Ginoong Hesukristo, malooy ka kanamo ug luwasa kami. Amen.