Canon sa Pag-Andam sa Balaang Pagkaliwat

Langitnong Hari… Santos Dios… Amahan namo… Ginoo, maluoy ka (12x). Dali, manimba kita… Salmo 50.

Awit 1, Tono 2

Irmos: Dali kamong katawhan, magaawit kami kang Kristo nga atong Dios, nga nagbahin sa dagat ug naghimo sa usa ka agianan alang sa nasud nga iyang gidala gikan sa pagkaulipon sa Ehipto; kay siya mahimayaon.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Hinaut nga ang imong balaang Lawas alang kanako ang tinapay sa kinabuhing dayon, oh mapuangorong Ginoo, ug ang imong bililhong Dugo mahimong unta usa ka tambal alang sa akong daghang mga matang sa sakit.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Ako nahugawan tungod sa sayop nga mga binuhatan, oh Kristo, ako nga alaot ug dili takus sa pag-ambit sa imong limpyo nga Lawas ug balaang Dugo; apan himoa nga ako takus niini.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh bulahang Pangasaw-onon sa Dios, oh maayong yuta nga nagpatungha sa wala-madaro nga trigo nga nagluwas sa kalibutan: itugot nga ako maluwas pinaagi sa pagkaon niini.

Awit 3

Irmos: Gitukod mo ako diha sa bato sa pagtoo; ginhatagan mo ako ang gahum ibabaw sa akong mga kaaway, ug nagakalipay ang akong kasingkasing samtang nagaawit ako. Walay balaan gawas sa among Dios, ug walay maloloy-on, gawas kanimo, oh Ginoo.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Hatagi ako’g mga luha, oh Kristo, aron limpyo ang yamukon gikan sa akong kasingkasing, aron nga, malinis ug uban sa maayong tanlag, maabut ako uban sa kahadlok ug pagtoo, sa pagkalawat sa imong balaang mga gasa, oh Ginoo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Hinaut nga ang imong limpyo nga Lawas ug balaang Dugo alang sa kapasayloan sa akong mga kalapasan, alang sa pakig-ambit sa Espiritu Santo, ug alang sa kinabuhi sa kahangturan, oh ikaw nga mahigugmaom sa tawhanong kaliwat, ug alang sa pagpalayo gikan sa mga pasyon ug kasub-anan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh labing-santos nga Reyna, halaran sa tinapay sa kinabuhi, nga nanaug gikan sa kahitas-an tungod sa kaluoy ug naghatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan: Bisan pa ako dili-takus, himoa ako nga takus karon, uban sa kahadlok aron sa pagkaon niini ug mabuhi.

Awit 4

Irmos: Gikan sa Birhen mianhi ikaw, dili isip usa ka embahador, ni ingon nga anghel, hinoon ang tinuod nga Ginoo mismo nga nagpakatawo, ug nagluwas kanako, ang tibuok tawo. Busa nagsinggit ako kanimo: himayaon the imong gahum, oh Ginoo!

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Oh labing maluloy-on, kinsa nahimong tawo alang kanamo, sa imong kabubut-on gipatay ka ingon sa usa ka karnero alang sa mga sala sa katawhan; busa nangamuyo ako kanimo sa pagpapas sa akong mga kalapasan.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Ayoha ang mga samad sa akong kalag, oh Ginoo, ug balaana ako sa bug-os, ug himoa akong takus, oh Ginoo, sa pag-ambit sa imong balaang Misteryosong Panihapon, kay makalolooy ako.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Pangamuyo alang kanako, oh reyna, ngato kaniya nga gikan sa imong tagoangkan, ug bantayan mo ako, ang imong ulipon, nga putli ug walay ikasaway, aron ako mabalaan pinaagi sa pag-angkon sa espirituhanon nga perlas.

Awit 5

Irmos: Maghahatag sa kahayag ug soberanong Magbubuhat sa mga kalibutan, giyaha kami sa kahayag sa imong kasugoan, kay kami walay lain nga Dios gawas kanimo.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Ingon nga imong gitagna, O Kristo, ipaabut kini sa imong dautan nga ulipon. Pabilin kanako ingon sa imong gisaad; kay tan-awa, akong gikaon ang imong balaang Lawas ug giinom ang imong Dugo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Oh Pulong sa Dios, ug Dios, hinaut nga ang buhi nga uling sa imong Lawas maoy alang sa paglamdag sa ako kinsa gipangitngit, ug unta ang imong Dugo mao ang paghinlo sa akong makasasala nga kalag.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh Maria, Inahan sa Dios, balaang tabernakulo sa kahumot sa langit, pinaagi sa imong mga pag-ampo, himoa ako nga usa ka piniling sudlanan, aron ako makaambit sa sakramento sa imong Anak.

Awit 6

Irmos: Gilambuyog sa kahiladman sa sala, nagatuaw ako ngadto sa dili matupngan nga kahiladman sa imong kalooy: Bumangon ako gikan sa pagkadunot, oh Dios.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Oh Manluluwas, santosa ang akong hunahuna, kalag, kasingkasing ug lawas, ug ihatag kanako, oh Ginoo, nga wala mahukman, makaduol ako sa kahadlokang mga Misteryo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Ihatag kanako ang pagpalayo gikan sa mga pasyon, ug ang pagtabang sa imong grasya, ug kasigurohan sa kinabuhi pinaagi sa pag-ambit sa imong balaang mga Misteryo, oh Kristo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh balaang Pulong sa Dios, ug Dios, santosa kanako sa bug-os samtang moduol na ako sa imong balaang mga Misteryo, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong santos nga Inahan.

Ginoo, maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Kontak: Oh Kristo, ayaw ako isalikway karon sa pagkalawat sa Tinapay nga mao ang imong Lawas, ug Imong balaang Dugo, ug sa pag-ambit, oh Ginoo, sa imong labing putli ug makalilisang nga mga Misteryo, bisan pa ako makalolooy; ug dili unta kini alang kanako alang sa paghukom sa silot, apan alang sa kinabuhing kahangturan ug walay kamatayon.

Awit 7

Irmos: Ang maalam nga tulo ka ulitawo wala magsimba sa bulawan nga diosdios, apan miadto sila ngadto sa nagdilaab nga kalayo ug gisupak ang pagano nga mga dios. Nag-ampo sila diha sa taliwala sa kalayo, ug usa ka anghel misilig og yamog diha kanila, nag-ingon: Nadungog na ang pag-ampo sa imong mga ngabil.

 

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Oh Kristo, hinaut nga ang pakig-ambit sa imong walay-kamatayon nga mga Misteryo, ang tinubdan sa tanang pagkamaayo, mahimo sa akoa nga kahayag ug kinabuhi ug kalapasan ug paagi sa kauswagan ug kahanas sa diosnong kaligdong, oh bugtong Maloloy-on, aron nga maghimaya ako kanimo.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Aron matubos ako gikan sa mga pasyon, mga kaaway, kawad-on, ug tanang kasubo, nagkaduol na ako uban sa pagkurog, pahigugma ug pagtahud, oh Mahigugmaon sa katawhan, ngadto sa imong walay-kamatayon ug balaang mga Misteryo, nga nagaawit kanimo: Dalaygon ka, oh Dios sa among mga amahan.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Oh ikaw nga napuno sa balaang Grasya, ug dili-matukibon nanganak sa Manluluwas nga si Kristo: ako, nga imong sulugoon nga mahugawan, nangaliyupo na kanimo, oh Ulay: hugasi ako sa tanang kahugaw sa lawas ug espiritu kay buot akong makaduol sa putling mga Misteryo.

Awit 8

Irmos: Awita ang mga buhat sa Dios, nga mikanaug ngadto sa nagdilaab nga hudno uban sa mga anak nga Hebreo, ug miusab ang kalayo ngadto sa yamog; ug bayawa siya isip Ginoo sa tanang katuigan.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Tugoti ako, kinsa desperado, sa pag-ambit karon sa imong langitnon, kahadlokon ug santos nga mga Misteryo, oh Kristo, ug sa imong balaang Misteryosong Panihapon, oh akong Manluluwas ug Dios.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Nagakalagiw ako ngadto sa imong kaluoy, oh Maloloy-on, ug nagatuaw ako kanimo diha sa kahadlok: Pabilin kanako, oh Manluluwas, ug ako diha kanimo sumala sa imong giingon. Kay tan-awa, nagasalig sa imong kalooy, ako mokaon sa imong Lawas ug mag-inom sa imong Dugo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Nagakurog ako, samtang nagagunit ako sa kalayo,

basig ako magasunog ingon sa kandila o sa mga sagbot. Ang pagkahadlok sa Misteryo! Ang pagkaluoy sa Dios! Ako lapokon; unsaon ko pagkalawat sa balaang Lawas ug Dugo ug mahimong dili-madunuton!

Awit 9

Irmos: Napakita kanato ang Anak sa mahangturong Amahan, ang Dios ug Ginoo nga nagpakatawo sa Birhen, aron sa paglamdag sa mga anaa sa kangitngit, ug sa pagtigum sa nagkatibulaag. Busa himayaon nato ang labing-hinimohimo nga Inahan sa Dios.

Buhatan mo ako ug usa ka putli nga kasingkasing, oh Dios; ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako.

Tilawi ug tan-awa nga ang Ginoo maayo! Kay kaniadto nahimo siya nga sama kanato, alang kanato, ug sa makausa naghalad sa iyang kaugalingon ingon nga sakripisyo ngadto sa iyang Amahan; ug namatay siya makausa alang sa tanan aron sa pagbalaan sa mga magkalawat.

Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan; ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako.

Hinaut nga mabalaan ako sa lawas ug kalag, oh Ginoo. Ako mahimong intawon mahayagan ug maluwas; ug pinaagi sa pakig-ambit sa balaang mga Misteryo mahimo unta ako nga imong puloy-anan, nga anaa kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu nga nagapuyo sa sulod nako, oh labing maluluy-ong Manggagasa.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Oh akong Manluluwas, hinaut nga ang imong labing bililhon nga Lawas ug Dugo mahimong sama kanako sa kalayo ug sa kahayag, nga magaut-ut sa sugnod sa sala ug magasunog sa mga tunok sa akong mga pasyon, samtang nagadan-ag kanako sa bug-os aron sa pagsimba sa imong pagkadios.

Karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Gikuha sa Dios ang unod sa imong putli nga dugo, oh Reyna. Busa, ang tanang mga henerasyon moawit kanimo, ug ang panon sa langitnong mga hunahuna mohimaya kanimo. Kay pinaagi kanimo tinawong nakita namo kaniya nga mao ang Ginoo sa tanan, nga naghiusa uban sa tawhanong kaliwat.

Ug sa buntag, basahon ang mga salmo ug mga pag-ampo daan sa Balaang Pagkaliwat.