Pag-ampo Human sa Pangalawat

Himayaon Ka, oh Dios. (3x)

Ako nagapasalamat Kanimo, O Ginoo nga akong Dios, nga Ikaw wala nagsalikway kanako, usa ka makasasala, apan gitugotan Mo ako nga makaambit sa imong Santos nga mga Butang. Nagpasalamat ako kanimo tungod kay gitugotan Mo ako, ang dili takus, sa pag-ambit sa imong labing putli ug langitnong mga Gasa. Apan, O Ginoo, Mahigugmaon sa mga tawo, tungod kanamo ikaw nagpakamatay, ug nabanhaw pag-usab ug ikaw naghatag kanamo sa makahahadlok ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo alang sa kaayohan ug sa pagbalaan sa among mga kalag ug mga lawas, itugot nga kini makahatag kaayohan kanako sa kalag ug sa lawas, alang sa paghilikay sa bisan unsang kaaway, alang sa lamdag sa mga mata sa akong kasingkasing, alang sa kalinaw sa mga gahum sa akong kalag, alang sa hugot nga pagtuo nga dili ikaulaw, alang sa tiunay nga paghigugma, alang sa kahingpitan sa kaalam, alang sa pagtuman sa imong mga sugo, alang sa pag-uswag sa imong balaan nga grasya, ug alang sa pagkab-ot sa imong Gingharian; Kay Ikaw mao ang tinuod nga tinguha ug dili matukib nga kalipay kanila nga nahigugma kanimo, O Kristo nga among Dios, ug ang tanang binuhat nagaawit kanimo sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Pag-ampo ni San Basilio ang Bantugan

O Ginoong HesuKristo nga among Dios, Hari sa mga katuigan, ug ang Maglalalang sa tanang butang, ako nagpasalamat Kanimo tungod sa tanang mga maayong mga butang nga gihatag mo kanako, ug tungod sa pagkalawat sa imong labing putli ug makahatag-kinabuhi nga mga misteryo. Busa nag-ampo ako kanimo, O Bugtong Matarong ug Mahigugmaon sa mga tawo: Panalipdi ako kanunay sa landong sa imong mga pako ug ihatag kanako, bisan pa sa akong katapusang gininhawa, nga makaambit sa paagi nga takus, uban sa usa ka putli nga hunahuna, sa imong santos nga mga Butang alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa kinabuhing walay katapusan. Kay Ikaw mao ang Tinapay sa Kinabuhi, ang Tinubdan sa Pagkabalaan, ang Tighatag sa mga maayong butang, ug nganha kanimo among ibalik ang himaya, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga bersikulo sa Metaphrastes

O Ikaw Kinsa naghatag kanako sa kinabubut-on sa imong Unod nga kalan-on, Ikaw Kinsa mao kalayo nga nagaut-ut sa mga dili takus, ayaw intawon ako pagsunoga, O akong Magbubuhat. Apan hinoon, sulod kanako, ngadto sa tanan kong mga lutahan, mandoi ug harii ang akong kasingkasing. Sunoga ang mga tunok sa tanang kong mga sala. Himoang putli ang akong kalag, balaana ang akong mga hunahuna. Lig-ona ang akong pagkatawo uban sa akong mga bukog. Lamdagi ang akong mga pagbati. Ilansang ang tibuok kong pagkatawo sa kahadlok kanimo. Panalipdi ako kanunay, ampingi, ug bantayi ako gikan sa tanang buhat ug pulong nga makadaut sa akong kalag. Himoang putli, hinloi ug dayan-dayani ako; himoa akong matahum, ihatag kanako ang salabutan ug dan-agi ako. Ipakita kanako nga mahimong puloy-anan sa imong Espiritu lamang, ug dili na usa ka puloy-anan sa sala, nga gikan kanako sa imong pagpuyo pinaagi sa pagkalawat, ang tanan nga mamumuhat sa dautan, ang tanan tawhanong tinguha mokalagiw ingon nga gikan sa kalayo. Ingon nga mga tigtabang akong gihalad sa tanang mga santos, sa tanang pangulo sa mga panon nga langitnon, sa Tig-andam sa Imong dalan, sa maalamon nga mga apostoles, ug sa imong walay buling ug putli nga Inahan, kansang mga pagpangaliyupo Imong ginadawat, O akong maloloy-ong Kristo, ug himoa kining imong alagad nga usa ka anak sa kahayag. Kay Ikaw lamang makabalaan kanamo, O Bugtong Matarong, ug ang kahayag sa among mga kalag, ug kanimo ingon Dios ug Ginoo, among ibalik ang tanang himaya kanunay ug sa tanang mga adlaw.

Dugang Pag-ampo

O Ginoong HesuKristo nga among Dios, hinaut nga ang imong Balaang Lawas maghatag kanako sa kinabuhing walay katapusan, ug ang imong Bilihong Dugo alang sa kapasayloan sa mga sala; ug kining Eukaristiya maghatag kanako og kalipay, maayong panglawas, ug kasaya. Ug sa imong makalilisang nga ikaduhang pagbalik, tugoti ako, usa ka makasasala, nga makabarug sa tuong kamot sa imong himaya, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing lunsay nga Inahan, ug sa tanang mga santos.

Ginoo, malooy Ka. (12x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Labawng gitahod kaysa mga kerubin, ug labawng ginadayeg kaysa Serapin, sa kaputli nagpakatawo sa Dios ang Pulong, O Theotokos, dalaygon ka.