Ang Ikatulong Antipona sa Balaang Liturhiya

Reader: Mobangon unta ang Dios, patibulaagon niya ang iyang mga kaaway; molayas gikan sa Iyang atubangan kadtong mga nagdumot kaniya.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa Iyang kamatayon,
Ug naghatag kina buhi sa mga anaa sa lubong.

Reader: Ingon nga ipadpad ang aso, mahanaw usab niya sila; ingon nga matunaw ang kandila sa kalayo.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Reader: Malaglag usab ang daotan atubangan sa Dios. Apan magmaya ang mga matarong.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Reader: Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo; niini managmaya ug managkalipay kita.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…

Reader: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw

Reader: Karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ang tanan: Si Kristo nabanhaw…