Sa baylo sa “Angay ug matarong…” kining Awit sa Inahan sa Dios

Misinggit ang anghel sa rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa Iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa Iyang kaugalingon gibanhaw Niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!

Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Sion.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!