Ang Ikaduhang Antipona sa Balaang Liturhiya

Reader: Oh Dios, kaluy-i ug panalangini kami; ug pasidlaka ang iyang nawong sa ibabaw namo. (Ps 67:1)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!

Reader: Aron pagailhon sa ibabaw sa yuta ang imong dalan, Ang imong kaluwasan sa taliwala sa mga nasud. (Ps 67:2)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!

Reader: Magmaya unta ang kanasoran ug mag-awit sa kalipay; kay pagahukman mo ang mga katawohan sa matul-id, ug pagaharian mo ang mga nasud sa ibabaw sa yuta. (Ps 67:4)

Ang tanan: Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay. Kanimo kami nanag-awit: Aleluya!