Pari o magbabasa: Dalayegon ang Dios sa tanang panahon, karon ug kanunay, ug sa kahangturan sa mga kahangturan.

Ang tanan: Amen.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Sa pagtan-aw sa pagkabanhaw ni Kristo,
atong simbahon ang balaang Ginoong Hesus,
ang bugtong walay sala.
Among simbahon ang imong krus oh Kristo,
ug awiton ug himayaon namo ang imong balaang pagkabanhaw
kay ikaw ang among Dios
ug wala na’y lain gawas Kanimo,
kami mosangpit sa imong ngalan.
Duol kamong mga magtotoo,
atong simbahon ang balaang pagkabanhaw ni Kristo,
kay pinaagi sa iyang Krus,
ang kalipay miabot sa tibuok kalibutan.
Kanunay’ng nagdayegon sa Ginoo,
manag-awit kami sa iyang pagkabanhaw,
kay sa pag-antus sa krus alang kanamo,
giguba niya ang kamatayon sa iyang kamatayon (3x) 

Hypakoí, tono 8 (kausa):
Sa banagbanag, miadto si Maria ug mga babaye,
ug nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan,
ug nakadungog sa tingog sa anghel:
Nganong mangita kamo sa taliwala sa mga patay,
ingon nga daw siya usa ka mamatayng tawo,
kaniya nga buhi sa walay-katapusang kahayag?
Ania karon, ang lubnganang bisti.
Pagdali, ug imantala sa kalibutan:
Nabanhaw ang Ginoo, ug gipatay niya ang kamatayon,
kay siya mao ang Anak sa Dios
nga nagaluwas sa katawhang kaliwat.

Kontak, Tono 8 (kausa):
Nagbangon ka gikan sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Naglaglag ka sa gahum sa Hades.
Nagbangon ka ingon sa Mananaog, oh Kristo nga among Dios,
nagsinggit, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og mirra,
naghatag ug kalinaw sa imong mga apostoles,
ug nagbanhaw sa mga nahulog.

Tropar, Tono 8 (kausa):
Sulod sa lubnganan ang imong lawas,
sulod sa hades ang imong espiritu, isip Dios,
diha sa pariso uban sa kawatan
ug diha sa trono uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo,
mao ikaw, oh Kristo, kinsa nagapuno sa tanang butang,
ikaw nga dili mahakop.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espirito Santo.

Maghahatag og kinabuhi, mas nindot pa kaysa paraiso,
ug tinuod mas masilakon ug kaysa bisan harianong palasyo,
ang imong lubnganan gipakita,
oh Kristo nga tinubdan sa among pagkabanhaw.

Karon ug sa kanunay ug sa kahangturan sa mga kahangturan. Amen

Pagmaya, oh balaang ug diosnong tabernakulo sa Labing-Taas nga Dios!
Kay pinaagi kanimo gihatagan sa kalipay sila nga nagasinggit:
Bulahan ka sa taliwala sa mga babaeng tanan,
oh Rayna nga walay lama.

Ginoo maluoy ka (40x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug sa kahangturan sa mga kahangturan. Amen.

Labaw ka nga gitahud kay sa mga kerubin,
ug dili-matupngang labaw’ng gidayeg kay sa mga serapin,
sa walay pagkamadunoton gimabdos mo ang Dios nga pulong.
Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo.

Sa ngalan sa Ginoo, padre bendisyoni. (Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.)

Pari o magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among balaang mga amaham, oh Ginoong HesuKristo nga among Dios, maluoy ka kanamo ug luwasa kami.

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espirito Santo, karon ug sa kanunay ug sa kahangturan ug sa mga kahangturan, Amen

Ginoo malolo-oy Ka (3x)

Padre bendisyoni. (Kong walay pari: Ginoo, bendisyoni.)

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios – nga nabanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayun sa iyang kamatayun, ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong – pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli ug santos nga Inahan, ug sa tanang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

(Kong walay pari, ang magbabasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among balaang mga amaham, oh Ginoong HesuKristo nga among Dios, maluoy ka kanamo ug luwasa kami.)

Ang tanan: Amen