Ang sinugdan sa Balaang Liturhiya samtang ang Masilakong Semana

After the blessing “Blessed is the Kingdom,” we sing these verses: Human sa panalangin “Daygon ang Gingarian,” mag-awit kita niining mga bersikulo:
Priest alone: Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and upon those in the tombs bestowing life. (3x)
Pari lamang: Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
Nagbutog sakamatayon sa Iyang kamatayong,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong. (3x)
All: Christ is risen from the dead… (3x) Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…. (3x)
Priest (censing the east side of the Holy Table):
Let God arise, let His enemies be scattered.
Let those who hate Him flee from before His face.
Pari (nga nag-insenso sa sidlakang daplin sa Santa Lamesa):
Mobangon unta ang Dios,
patibulaagon niya ang iyang mga kaaway;
molayas gikan sa Iyang atubangan kadtong mga nagdumot kaniya.
All: Christ is risen from the dead… (1x) Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw… (1x)
Priest (censing the north side of the Holy Table):
As smoke vanishes, so let tehm vanish.
As wax melts before the fire.
Pari (nga nag-insenso sa amihanang daplin sa Santa Lamesa):
Ingon nga ipadpad ang aso,
mahanaw usab niya sila;
ingon nga matunaw ang kandila sa kalayo.
All: Christ is risen from the dead… Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…
Priest (censing the west side of the Holy Table):
So the sinners will berish before the face of God;
but let the righteous be glad!
Pari (nga nag-insenso sa kasadpang daplin sa Santa Lamesa):
Malaglag usab ang daotan atubangan sa Dios.
Apan magmaya ang mga matarong,
All: Christ is risen from the dead… Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…
Priest (censing the south side of the Holy Table):
This is the day that the Lord has made;
lat us rejoice and be glad in it!
Pari (nga nag-insenso sa habagatang daplin sa Santa Lamesa):
Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo;
Niini managmaya ug managkalipay kita.
All: Christ is risen from the dead… Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…
Priest (censing the Table of Oblation):
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Pari (nga nag-insenso sa Lamesa sa Pagpangandam):
Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
All: Christ is risen from the dead… Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…
Priest (before the Holy Table):
Now and ever and unto the ages of ages. Amen! 
Pari (nga sa atubangan sa Santa Lamesa):
Karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.
All: Christ is risen from the dead… Ang tanan: Si Kristo Nabanhaw…
Priest alone (censing the people from the Ambon):
Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
Pari (nga nag-insenso sa tanan gikan sa ambon):
Si Kristo namanhaw gikan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa Iyang kamatayon.
All: And upon those in the tombs bestowing life. Ang tanan: Ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.
Priest: In peace let us pray to the Lord… Pari: Sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo… etc.