Ang Unang Antipona sa Balaang Liturhiya

Reader: Managhimo kamo ug usa ka malipayong singgit ngadto sa Dios, tibook nga yuta: Awita ninyo ang himaya sa iyang ngalan; halari siyag mahimayaong pagdayeg! (Ps 66:1,2)

Ang Tanan: Pinaagi sa mga pangamuyo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Reader: Sultihi ninyo ang Dios: Pagkakahibulongan sa imong mga buhat! Gamhanan ka kaayo; busa ang imong mga kaaway mahadlokong nagyukbo kanimo. (Ps 66:3)

Ang Tanan: Pinaagi sa mga pangamuyo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Reader: Ang tibuok nga kalibutan magasimba kanimo, ug magaawit nganha kanimo; sila magaawit alang sa imong ngalan, oh Hataas Uyamut. (Ps 66:4)

Ang Tanan: Pinaagi sa mga pangamuyo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Reader: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Ang Tanan: Pinaagi sa mga pangamuyo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.