Ang himno sa pagsulod (sa baylo sa “Dali manimba…”)

Pari o Diakono: Diha sa mga simbahan, dayegon ninyo ang Dios nga Ginoo, gikan sa mga tinubdan sa Israel!

Ang tanan: Luwasa kami, oh Amak sa Dios nga nabanhaw gikan sa mga patay! Kanimo kami nanag-awit: Aleluya, aleluya!

 

Priest or Deacon: In the congregations bless ye God the Lord from the springs of Israel!

All: O son of God who rose from the dead, save us who sing to Thee: Alleluia, alleluia, alleluia.