Troparion

Nikanaug Ka gikan sa langit, oh Maloloy-on.
Gitugyan Mo sa tulo-ka-adlaw nga paglubong,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon Ka.

Theotokion

Alang sa among kaayohan, Ikaw nagpakatawo sa usa ka Birhen, ug giantus ninyo paglansang sa krus, oh Matarung.
Gibuntog mo ang kamatayon pinaagi sa kamatayon, ug isip Dios, Imo gipadayag ang pagkabanhaw.
Ayaw kami hikalimti, kay giumol Mo kami sa Imong mga kamot.
Ipakit ang Imong kaluoy ug gugma sa katawhan, oh maloloy-ong Ginoo.
Dawata ang mga pag-ampo sa Theotokos nga nanganak Kanimo,
ug luwasa ang Imong nawad-an na sa paglaum katawhan, oh among Manluluwas!

Kontakion

Nagbangon Ka gikan sa lubnganan, nagbanhaw sa mga patay.
Si Adan ug Eba naghudyaka sa kalipay tungod sa Imong pagkabanhaw.
Ug hangtud sa kinatumyan sa kalibutan naghimaya sa Imong pagkabanhaw gikan sa mga patay,
oh labing Maloloy-on.