Troparion

Pinaagi sa Imong krus, giguba Mo ang kamatayon.
Sa kawatan [didto sa krus] giablihan Mo ang paraiso.
Gibalyoan Mo ang mga pagsubo sa dalag mira nga kababaehan ug kalipay.
Imong gimandoan ang mga apostoles Mo
sa pagmantala nga Ikaw nabanhaw, O Kristo,
naghatag Ka ug dakung kalooy sa kalibutan.

Kontakion

Ang gahum sa kamatayon dili na igong kusog
sa paghupot sa binilangong katawhan.
Kay si Kristo, nikanaug, nagpatibulaag ug nagbuntog sa gahum sa kamatayon.
Ginapos ang Hades, samtang ang mga propeta nanagsadya,
ug naninggit sa pagpahayag sa pagtuo: “Ang Manluluwas niabot na.
Pagsunod kamo sa pagkabanhaw, kamong magtotuo.”

Theotokion

Ikaw ang tipiganan sa among pagkabanhaw, O labing-dalayegong Reyna.
Giyahe kadtong nagsalig diha kanimo, gikan sa kahiladman sa among mga sala.
Pinaagi sa pagpanganak mo sa Manluluwas naghatag kanamog kaluwasan.
Birhen ka sa wala pa pagpanganak
ug magpabilin nga birhen atol ug human sa pag-anak.