Tone 6

Troparion

Ang gamhanang mga anghel naa sa Imong lubunganan.
Ang mga guwardya nahisama sa mga patay nga tawo.
Si Maria nagtindog diha sa Imong lubong,
nangita sa labing putli Mo nga lawas.
Imong gibuntog ang Hades sa dili pag-apil sa pagkamadumoton niani.
Nagbalik Ka sa aron sa pakigkita sa Birhen, naghatag ug kinabuhi sa kalibutan,
O Ginoo, nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Himayaon ka.

Kontakion

Pinaagi sa Iyang mga pagmugna-kinabuhi nga kamot,
Si Kristo nga atong Dios, ang Maghahatag sa kinabuhi,
nabanhaw sa tanang mga patay gikan sa walog sa kaalaut,
nagahatag sa pagkabanhaw ngadto sa katawhan,
Kay Siya ang Manluluwas sa tanan,
ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, ug ang Dios sa tanan.

Theotokion

Gitawag mo ang Imong Inahang bulahan.
Niari ka sa Imong kaugalingong kabubut-on diha sa Pasyon
Nagpakita kag kasidlak diha sa Krus,
ug nangita sa pagtawag kang Adan sa pagbalik.
Miingon Ka sa mga anghel:
“Paglipay kamo uban Nako, kay nakaplagan ang nawala nga salapi.”
Imong gipahiluna ang tanang butang pinaagi sa kaalam, O Dios,
Himayaon ka.

Add comment

Leave a Reply