Troparion

Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba sa Dios nga Pulong.
Nga sa walay katapusan kapariha nga Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Mipili Siya nga gibayaw sa krus diha sa unod,
aron buntogon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa Iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Kontakion

Nikanaug ka ngadto sa Hades, oh akong Manluluwas.
Gibungkag Mo ang sira sa ganhaan bilang usa ka gamhanan.
Gibanhaw Mo ang mga patay isip usa ka Magbubuhat,
ug gilaglag Mo ang ikot sa kamatayon.
Imong giluwas si Adan gikan sa tunglo
ug kaming tanan nagsinggit Kanimo, O Ginoo, luwasa kami.
Kay Gihigugma Mo ang katawhan.

Theotokion

Paglipay, O ganhaan sa Ginoo, nga dili malungkab
Pagmaya, kuta sa panalipod kanila nga mokalagiw kanimo!
Paglipay, O pantalan nga dili matandog bisan unsang unos.
Kay bisang walay lalaki, Ikaw nanganak diha sa unod sa imong Magbubuhat ug Dios.
Ayawg hunong sa pagpangamuyo sa mga nagdayeg kanimo ug nagsimba sa imong Anak.