Troparion

Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa Imong kabanhawan,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristo among Ginoo,
naghatag ug dakung kalooy sa kalibutan.”

Kontakion

Akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios.
Nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag Niya ang mga sara sa ganhaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw Siya sa ikatulong adlaw.

Theotokion

Ang tinago nga nalilong sulod sa mga katuigan
ug wala maila sa mga anghel,
gikabutyag sa yuta pinaagi kanimo, oh Theotokos:
Ang Dios nagpakatawo gikan nimo sa pakighiusa nga walay pagkasagol.
Sa Iyang kaugalingon kabubut-on naglahutay Siya sa krus alang kanamo.
Ug Iyang gibanhaw ang unang binuhat ug tawo.
Giluwas Niya ang atong mga kalag sa kamatayon.