Tone 3

Troparion

Pasagdi ang kalangitan sa pagmaya,
ug ang kalibutang butang sa pagsadya,
tungod ang Ginoo, nagpakita sa Iyang gahum pinaagi sa Iyang kamot.
Gibuntog Niya ang kamatayon pinaagi sa Iyang kamatayon.
Siya ang panganay nga gikan sa mga nangamatay.
Gikan sa sabakan sa Hades,
Iya kitang gihaw-as,
ug naghatag dakog kalooy sa kalibutan.

Kontakion

Nagbangon Ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug naggiya Kanamo paggawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eba nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa Imong awtoridad.

Theotokion

Gidayeg ka namo, isip tigpataliwala sa among kaluwasan,
oh birhen Inahan sa Dios,
kay imong Anak ug Dios, nga nakadawat ug unod gikan nimo.
mipili sa pag-antus sa Krus.
Iya kaming giluwas sa kamatayon,
kay mahigugmaon man Siya sa katawhan.

Add comment

Leave a Reply